PL EN


2017 | 51 | 2 |
Article title

Uwarunkowania konsumpcji i zachowań konsumenckich w Polsce w kontekscie procesu globalizacji

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents changes in consumption in Polish households occurring in the context of internationalization and globalization of markets. The characteristics, forms and manifestations of consumption’s globalization as well as socio-economic determinants of private consumption and their inflence on the consumption of food products, industrial goods and services were presented. Available statistics of GUS (Central Statistical Office) were used as a source.
PL
W artykule zaprezentowano zmiany w konsumpcji w sektorze polskich gospodarstw domowych zachodzące w kontekście umiędzynarodowienia i globalizacji rynków. Wskazano na cechy, formy i przejawy globalizacji konsumpcji oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne spożycia prywatnego i ich wpływ na kształtowanie się tego spożycia produktów żywnościowych, przemysłowych i usług. Wykorzystano źródła dostępnej statystyki GUS.
Year
Volume
51
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-08-16
Contributors
References
 • Burgiel A., Społeczne zjawiska w zachowaniach polskich konsumentów. Oddziaływania społeczne, naśladownictwo, ostentacja i snobizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
 • Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Dąbrowska A. i in., Kompetencje konsumentów – innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa 2015.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Handel detaliczny – zasoby, formaty i tendencje rozwoju, w: Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015,Instytut Badań Rynku , Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2015.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016, GUS, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 • Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Roczniki Statystyczne RP za lata 2008-2016, GUS, Warszawa.
 • Samli A.C., International Consumer Behavior in the 21st Century: Impact on Marketing Strategy Development, Springer Science & Business Media 2012.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Świetlik K., Konsumpcja żywności w Polsce w minionej dekadzie. Uwarunkowania i tendencje, Handel Wewnętrzny 2015 nr 5.
 • Yip G., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
 • Zalega T., Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, PWE, Warszawa 2012.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_2_219
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.