PL EN


2017 | 51 | 2 |
Article title

Koncepcja marketingu personalnego jako wyznacznika klimatu organizacyjnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie zawiera rozważania autora na temat roli kształtowania klimatu organizacyjnego przez koncepcję marketingu personalnego (marketingu partnerskiego lub marketingu wewnętrznego). Ten specyfizny kierunek marketingu jest istotnie powiązany z funkcją motywowania (zwłaszcza pozamaterialnego) w odniesieniu do samorealizacji, prestiżem z tytułu przynależności oraz poczuciem lojalności, partycypacji i udziału w sukcesie organizacji. Dalsza część artykułu prezentuje zależności między marketingiem personalnym a koncepcją klimatu organizacyjnego. W końcowej części zestawiono wnioski na temat możliwości jednoczesnego kształtowania tych kategorii i oddziaływania na nie.
EN
The publication contains author’s reflctions about the role of organizational climate through the concept of personnel marketing. This specifi direction of marketing is signifiantly associated with the function of motivation, in relation to self-realization, the prestige of the participating to organization and loyalty, participation in decision making and in the success of the organization. A further part of the publication presents the relationship between personnel marketing and the concept of organizational climate. In the fial part of the publication, the conclusions about the possibility of effective usage of these categories and the impact on them were summarized.
Year
Volume
51
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-08-16
Contributors
References
 • Baruk A.I., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Wydawnictwo Diffin, Warszawa, 2006
 • Baruk I., Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny, TNOiK, Toruń, 2008
 • Cornel F.G., Socially Perspective Administration, „The Phi Delta Kappan”, vol. 36, no. 6, 1955
 • Denison D., What is the Difference between Organizational Culture and Organizational Climate? A native’s Point of View on a Decade of Paradigm Wars, Academy of Management Review, Vol. 21, No. 3., 1996.
 • Dobrzyński M., Klimat organizacyjny jako wyznacznik stylu zarządzania, „Przegląd Organizacji”, nr 1 (444), 1977.
 • Dobrzyński M., Klimat organizacyjny jako regulator zachowania się ludzi, Organizacja i Kierowanie, Nr 1 (23), PWN Warszawa-Łódź, 1981
 • Kamińska J., Marketing wewnętrzny w bibliotece, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 2006
 • Kamińska J.: Motywowanie pracowników biblioteki a koncepcja marketingu wewnętrznego, Zarządzanie i Marketing, red. [w:] A.
 • Chodyński, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zeszyt 1/2007, Sosnowiec, 2007
 • Leder-Niewola B., Waliszewska G., Związek między skuteczną komunikacją w bibliotece naukowej, a satysfakcją pracowników w świetle badań ankietowych. Marketing wewnętrzny Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego., red. [w:] Żołędowska-Król B., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010
 • Schneider B., Barbera K.M., The Oxford Handbook of Organizational Climate and Culture, New York: Oxford University Press, 2015
 • Schneider B., Ehrhart M., Macey W., Organizational Climate Research: Achievements and the Road Ahead, red. [w:] N.M. Ashkanasy, C.P.M. Wilderom, M.F. Peterson, Handbook of Organizational Culture and Climate, Secound Edition, SAGE Publications, 2011
 • Schneider B., Ehrhart M.G., Macey W.H., Organizational Climate and Culture, Annual Review Psychology, Vol. 64, 2013
 • Schwan K., Seipel K.G., Marketing kadrowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 1997
 • Szostek D., Marketing personalny w zarządzaniu patologicznymi zachowaniami pracowników, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 255, Katowice, 2016
 • Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, Wydawnictwo TNOiK, Toruń, 2007
 • Wright P.C., Geroy G.D., MacPhee M., A Human Resources Model for Exellence in Global Organization Performance, Management Decision, vol 38, nr 1 , 2000
 • Wudarzewski G., Klimat organizacyjny w świetlne funkcji zarządzania, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 9, Wrocław, 2007
 • Wudarzewski G., Wybrane koncepcje klimatu organizacyjnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 32, Wrocław, 2012
 • Wudarzewski G., Wymiary i składniki klimatu organizacyjnego w świetle badań literaturowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 3, Wrocław, 2013
 • Wudarzewski G., Metodyka badania klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie. Adaptacja i wykorzystanie, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014
 • Wudarzewski G., Początki zainteresowań problematyką klimatu organizacyjnego w polskiej literaturze naukowej, WSB University in Wroclaw Research Journal, Vol. 16, No. 1, Wrocław, 2016
 • Wudarzewski G., Klimat organizacyjny w zarządzaniu, red. [w:] A. Styś, K. Łobos (red.), Współczesne problemy zarządzania i marketingu, wydawnictwo Diffin, 2016
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_2_273
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.