PL EN


2017 | 51 | 3 |
Article title

Satysfakcja i przywiązanie do organizacji pracowników administracji samorządowej – wyniki badań pilotażowych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The authors try to describe determinants of job satisfaction and organizational commitment of local government employees. On the basis of the review of literature, it can be concluded that there are a few studies in the area of commitment of public administration employee in Poland. This article consists of two parts. The fist one describes the role of job satisfaction as factor inflencing different employee organizational behaviors, and explains the relationship among job satisfaction, organizational commitment, and selected elements of motivational system. The second part presents the results of the study carried out among 146 Polish officials from the Lublin region. The results relate to the level of satisfaction and organizational commitment, and their relationships with the ten motivational factors. Conclusions are consistent with literature fidings. Polish respondents have a low level of job satisfaction and organizational commitment. The observed relationships of those variables with chosen elements of the motivational system indicate possibilities of changing the situation in local administration in Poland. It mostly refers to focusing on the atmosphere in workplace, and development of good relationships between managers and employees. Authors postulate the need for further research in this area.
PL
Autorki podjęły się próby scharakteryzowania determinantów satysfakcji i przywiązania organizacyjnego pracowników administracji samorządowej. Na podstawie przeglądu literatury można wnioskować, że mało jest badań dotyczących przywiązania urzędników administracji publicznej w Polsce. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej opisano znaczenie satysfakcji w kształtowaniu zachowań pracowników w organizacji oraz wskazano na relacje między satysfakcją, przywiązaniem, a wybranymi elementami systemu motywacyjnego. W drugiej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród 146 urzędników z terenu Lubelszczyzny. Wyniki odnoszą się do poziomu satysfakcji i poziomu zaangażowania oraz ich związków z  10 czynnikami systemu motywacyjnego. Są one zbieżne z wynikami zawartymi w literaturze. Polscy respondenci wykazali się niskim poziomem satysfakcji i przywiązania do organizacji. Zaobserwowane związki z  elementami systemu motywacyjnego wskazują na możliwości kształtowania poziomu satysfakcji i przywiązania pracowników administracji samorządowej. Dotyczy to przede wszystkim dbałości o właściwą atmosferę pracy i rozwój dobrych relacji między przełożonymi a pracownikami. Autorzy postulują zasadność prowadzenia dalszych badań w tym obszarze.
Year
Volume
51
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-19
Contributors
References
 • 1. Allen, N.J., Meyer, J.P., The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, “Journal of Occupational Psychology” 1990, vol. 63.
 • 2. Anitha, J., Determinants of Employee Engagement and Their Impact on Employee Performance, “International Journal of Productivity and Performance Management” 2014, vol. 63, no. 3.
 • 3. Armstrong, M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • 4. Azeem, S.M., Akhtar, N., Job Satisfaction and Organizational Commitment among Public Sector Employees in Saudi Arabia, “International Journal of Business and Social Science” 2014, vol. 5, no. 7.
 • 5. Behn, R.D., The Big Questions of Public Management, “Public Administration Review” 1995, vol. 55, no. 4.
 • 6. Białas, S., Litwin, J., Kierunki badań nad satysfakcją z pracy, “Organizacja i Kierowanie” 2013, no. 3/(156).
 • 7. Bozeman, B., Su, X., Public Service Motivation Concepts and Theory: A Critique, “Public Administration Review” 2015, vol. 75, no. 5.
 • 8. Brunetto, Y., Teo, S., Shacklock, K., Farr-Wharton, R., Emotional Intelligence, Job Satisfaction, Well-Being and Engagement: Explaining Organisational Commitment and Turnover Intentions in Policing, “Human Resource Management Journal” 2012, vol. 22, no. 4.
 • 9. Buurman, M., Delfgaauw, J., Dur, R., van den Bossche, S., Public Sector Employees: Risk Averse and Altruistic?, “Journal of Economic Behavior & Organization” 2012, vol. 83, no. 3.
 • 10. Colquitt, J.A., LePine, J.A., Wesson, M.J., Organizational Behavior: Essentials for Improving Performance and Commitment, McGraw-Hill Irwin, New York 2010.
 • 11. Cullen, K.L., Edwards, B.D., Casper, W.C., Gue, K.R., Employees’ Adaptability and Perceptions of Change-Related Uncertainty: Implications for Perceived Organizational Support, Job Satisfaction, and Performance, “Journal of Business and Psychology” 2014, vol. 29, no. 2.
 • 12. Cun, X., Public Service Motivation and Job Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior: An Empirical Study Based on the Sample of Employees in Guangzhou Public Sectors, “Chinese Management Studies” 2012, vol. 6, no. 2.
 • 13. Demerouti, E., Halbesleben, J.R.B., Bakker, A.B., Productive and Counterproductive Job Crafting: A Daily Diary Study, “Journal of Occupational Health Psychology” 2015, vol. 20, no. 4.
 • 14. DeSantis, V.S., Durst, S.L., Comparing Job Satisfaction among Public- and Private-Sector Employees, “The American Review of Public Administration” 1996, vol. 26, no. 3.
 • 15. Dur, R., Zoutenbier, R., Intrinsic Motivations of Public Sector Employees: Evidence for Germany, “German Economic Review” 2015, vol. 16, no. 3.
 • 16. Glińska-Neweś, A., Lis, A., Paradoks współwystępowania organizacyjnych zachowań obywatelskich i kontrproduktywnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, no. 422, DOI: 10.15611/pn.2016.422.22
 • 17. Hellriegel, D., Slocum, J.W., Organizational Behavior, Thomson Learning, USA 2007.
 • 18. Jae Moon, M., Organizational Commitment Revisited in New Public Management: Motivation, Organizational Culture, Sector, and Managerial Level, “Public Performance & Management Review” 2000, vol. 24, no. 2.
 • 19. Juchnowicz, M., Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2010, no. 3–4.
 • 20. Juchnowicz, M., Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego, PWE, Warszawa 2014.
 • 21. Kopertyńska, M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2008.
 • 22. Lewicka, D., Krot, K., Determinanty satysfakcji i zaangażowania w pracę, “Marketing i Rynek” 2016, no. 3 (CD).
 • 23. Lewicka, D., The Inflence of Organizational Trust upon Affective and Calculative Commitment, “The Journal of American Academy of Business”, Cambridge 2014, vol. 20, no. 1.
 • 24. Lewicka, D., Wpływ zaufania wertykalnego na zaangażowanie organizacyjne pracowników, “Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2013, vol. 282.
 • 25. Lewicka, D., Przywiązanie organizacyjne w zróżnicowanych pokoleniowo grupach pracowników, “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2017, no. 3–4.
 • 26. Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K., Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne, “Medycyna Pracy” 2015, vol. 66, no. 2.
 • 27. Mackay, M.M., The Link Between Employee Attitudes and Employee Effectiveness: Data Matrix of Meta-Analytic Estimates Based on 1161 Unique Correlations, “Data In Brief” 2016, vol. 8, published by Elsevier Inc, http://Creativecommons.Org/Licenses/By/4.0/ [access: 25.06.2017].
 • 28. Macko, M., “My” i “oni” w organizacjach. Poczucie niesprawiedliwości organizacyjnej a kontrproduktywność pracowników, [in:] T. Listwan, A. Witkowski (eds.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe UE we Wrocławiu no. 115, Wrocław 2010.
 • 29. McGee, G.W., Ford, R.C., Two (or More?) Dimensions of Organizational Commitment: Reexamination of the Affective and Continuance Commitment Scales, “Journal of Applied Psychology” 1987, vol. 72, no. 4, http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.72.4.638
 • 30. Meyer, R.E, Egger‐Peitler, I., Höllerer, M.A., Of Bureaucrats and Passionate Public Managers: Institutional Logics, Executive Identities, and Public Service Motivation, “Public Administration” 2014, vol. 92, no. 4.
 • 31. Meyer, J.P., Allen, N.J., A three-component conceptualization of organizational commitment, “Human Resource Management Review” 1991, vol. 1, no. 1, pp. 61–89, http://dx.doi.org/10.1016/10534822(91)90011-Z
 • 32. Moczydłowska, J.M., Efektywność zarządzania kapitałem ludzkim jako element efektywności organizacyjnej, [in:] M. Cisek, A. Marciniuk-Kluska (eds.), Efektywność organizacji, Wydawnictwo STUDIO EMKA, Warszawa 2013.
 • 33. Mrzygłód, J., Badanie postaw i satysfakcji pracowników, “Personel” 2003, no. 22.
 • 34. Ngo, H.y., Foley, S., Ji, M.S., Loi, R., Work Satisfaction of Chinese Employees: A Social Exchange and Gender-Based View, “Social Indicators Research” 2014, vol. 116, no. 2, Springer, https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-013-0290-2 [access: 25.04.2017].
 • 35. Pearce, J.L., Job Attitude and Motivation Differences between Volunteers and Employees from Comparable Organizations, “Journal of Applied Psychology” 1983, vol. 68, no. 4.
 • 36. Perry, J.L., Porter, L.W., Factors Affecting the Context for Motivation in Public Organizations, “The Academy of Management Review” 1982, vol. 7, no. 1.
 • 37. Rakowska, A., Valdes-Conca, J., de Juana-Espinosa, S., Affecting Factors of Public Employees’ Organizational Commitment, “International Journal of Research and Synergy” 2014, no. 4.
 • 38. Shore, L.M., Wayne, S.J., Commitment and Employee Behavior: Comparison of Affective Commitment and Continuance Commitment with Perceived Organizational Support, “Journal of Applied Psychology” 1993, vol. 78, no. 5, http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.78.5.774
 • 39. Spagnoli, P., Caetano, A., Personality and Organisational Commitment. The Mediating Role of Job Satisfaction During Socialisation, “Career Development International” 2012, vol. 17, no. 3.
 • 40. Spector, P.E., Fox, S., Counterproductive Work Behavior: Investigation of Actors and Targets, APA Books, Washington, D.C. 2005.
 • 41. Steel, R.P., griffeth, R.W., Hom, P.W, Lyons, D.M., Practical Retention Policy for the Practical Manager, “The Academy of Management Executive” 2002, vol. 16, no. 2.
 • 42. Szumowski, W., Motywowanie i satysfakcja z pracy w urzędach administracji samorządowej. Wyniki badań empirycznych, “Nauki o Zarządzaniu Management Sciences” 2014, no. 3(20), DOI:10.15611/noz.2014.3.06
 • 43. Taylor, J., Westover, J.H., Job Satisfaction in the Public Service. The Effects of Public Service Motivation, Workplace Attributes and Work Relations, “Public Management Review” 2011, vol. 13, no. 5.
 • 44. Van de Walle, S., Steijn, B., Jilke, S., Extrinsic Motivation, PSM and Labour Market Characteristics: A Multilevel Model of Public Sector Employment Preference in 26 Countries, “International, Review of Administrative Sciences” 2015, vol. 81, no. 4.
 • 45. Zieliński, W., Efektywność ZZL w sektorze publicznym, “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2011, no. 3–4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_3_115
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.