PL EN


2017 | 51 | 3 |
Article title

Outsourcing w zarządzaniu szpitalami publicznymi w województwie lubelskim

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the research results concerning the identifiation of the relations between the outsourcing use and the achievement of the economic goals by the healthcare facilities. The research was conducted in the years 2011–2014 among the senior management of public hospitals in the Lublin Voivodeship, with the use of the self-made questionnaire and the analysis of the hospitals’ fiancial documents. Then, with the use of the statistical analysis, the correlations between the proposed financial variables and the questionnaire answers were identified. Public hospitals use contract outsourcing mainly in the scope of the ancillary and quasi-operational services. The major correlations of the outsourcing use with: the current ratio, debt ratio and the fiancial result concern the effects of its use, i.e. the possibility of focusing on the primary activity by the management staff or on the fear of the likeliness of outsourcing company increasing the prices. The crucial relations were also observed between the “overall” fiancial ratio and the equipment and facilities connected with the activities contracted out to an external company, and between the methodology and the complexity of implementing this concept. To sum up, outsourcing some services, besides achieving quality goals, has also an impact on a facility’s economic results because quality effects of outsourcing indirectly influence the financial results of a unit. Moreover, cooperation with a partner company, instead of outsourcing a given service and excluding it from the managerial activities, not only can increase the quality of the function that has been handed over, but also it can improve the main fiancial ratios.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących identyfiacji związków między stosowaniem outsourcingu a osiąganiem celów ekonomicznych przez placówki służby zdrowia. Badania przeprowadzono w latach 2011–2014 wśród kadry najwyższego szczebla szpitali publicznych województwa lubelskiego z wykorzystaniem samodzielnie opracowanego kwestionariusza ankiety oraz analizy dokumentów finansowych szpitali. Następnie za pomocą analizy statystycznej wyodrębniono związki między zaproponowanymi zmiennymi finansowymi a odpowiedziami w ankiecie. Szpitale publiczne stosują outsourcing kontraktowy szczególnie w zakresie usług pomocniczych i quasi-operacyjnych. Główne zależności stosowania outsourcingu ze: wskaźnikiem bieżącej płynności, wskaźnikiem zadłużenia oraz wyniku finansowego dotyczą efektów jego stosowania, tj. możliwości skupienia się zarządu na podstawowej działalności, czy obawą przed możliwością podniesienia cen przez firmę outsourcingową. Istotne zależności zaobserwowano również między wskaźnikiem ekonomicznym “ogólnym” a wykorzystywaniem sprzętu i obiektów związanych z działalnością zleconą fimie zewnętrznej oraz metodyką i kompleksowością wdrażania tej koncepcji. Wydzielenie części usług "na zewnątrz” organizacji poza osiąganiem celów jakościowych wpływa także na wyniki ekonomiczne placówki, ponieważ osiągane efekty jakościowe stosowania outsourcingu wpływają pośrednio na uzyskiwane przez jednostkę wyniki finansowe. Ponadto współpraca z firmą partnerską, zamiast wydzielenia usługi na zewnątrz i wykluczenia jej z działań zarządczych, może zwiększyć nie tylko jakość przekazanej funkcji, ale i poprawę głównych wskaźników finansowych.
Year
Volume
51
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-19
Contributors
References
 • 1. Brown, D., Wilson, S., The black book of outsourcing. How to manage the changes. Challenges and Opportunities, John Wiley&Sons, New Yersey 2005.
 • 2. Bugdol, M., Papaj, T., Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę, Taurus, Warszawa 2008.
 • 3. Bukłaha, E., Strategia outsourcingu w polskich szpitalach, ed. [in:] R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsh, Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2009.
 • 4. Dominquez, L.R., The Manager’s Step-by-Step Guide to Outsourcing, The McGraw-Hill Companies, USA 2006.
 • 5. Jenster, P., Pedersen, H.S., Plackett, P., Hussey, D., Outsourcing- insourcing Can vendors make money from the new relationship opportunities?, John Wiley&Sons, England 2005.
 • 6. Kłos, M., Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • 7. Kowalska, I., Odpowiedzialność publiczna oraz dostępne mechanizmy realizowania polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, „Zdrowie i Zarządzanie”, 2005 nr 3.
 • 8. Krawczyk-Sołtys, A., Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych. Identyfikacja poziomu i kierunki doskonalenia, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.
 • 9. Lewandowska, H., Outsourcing. Model zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia, Difin, Warszawa 2010.
 • 10. Marcinkowska, E., Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • 11. Power, M.J., Desouza, K.C., Bonifazi, C., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes, Warszawa 2008.
 • 12.  Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie monitorowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali włączonych do sieci szpitali (2010, October 20). Retrieved from http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m1&ms=998&ml=pl&mi=998&mx=0&mt=&my=936&ma=07986 .
 • 13. Świderska, G.K., Koszty w opiece zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_3_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.