PL EN


2017 | 51 | 3 |
Article title

Bezrobocie długotrwałe jako problem polskiego rynku pracy

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The objective of this study is to analyse the issue of the long-term unemployment and the ways it changes on the Polish labour market. The research problem is based on the answer to the question if the issue of long-term unemployment is equally severe for all regions of Poland. The research results will answer the question whether the issue of long-term unemployment is a problem of the whole country or only some of its regions and, therefore, what kind of action – at central or regional level – should be primarily used to deal with this phenomenon. The data used in the analysis come from GUS (Central Statistical Offie), that is the Polish institution gathering statistical data.
PL
Celem opracowania jest analiza bezrobocia długotrwałego oraz sposobu jego zmian na polskim rynku pracy. Problem badawczy opiera się na odpowiedzi na pytanie, czy sprawa bezrobocia długookresowego jest w równej mierze dotkliwa dla wszystkich regionów Polski. Wyniki badań pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy problem długotrwałego bezrobocia jest problemem całego kraju czy tylko niektórych jego regionów, a zatem jakie działania – na szczeblu centralnym lub regionalnym – powinny być przede wszystkim wykorzystywane do radzenia sobie z bezrobociem długotrwałym. Dane zaczerpnięte do badań pochodzą z GUS-u, czyli instytucji państwa polskiego zajmującej się zbieraniem danych statystycznych.
Year
Volume
51
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-19
Contributors
References
  • 1. Raport MRPiPS, Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się oraz długotrwale bezrobotni w 2015 roku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy.
  • 2. Dolny, E., Rozmiary, struktura i czynniki wpływające na ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce [in:] A. Bronk, Z. Wiśniewski, M. Wojdyło-Preisner (eds.), Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza i metody zapobiegania, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.
  • 3. Olak, A., Zjawisko bezrobocia a zagrożenie społeczne, Modern Management Review, vol. 19, no. 21 (4), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014.
  • 4.Rocznik Statystyczny Województw 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, GUS.
  • 5. Śmilgin, M., Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji w: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 8, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów 2006.
  • 6. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001).
  • 7. Węgrzyn, G., Bezrobotni długotrwale – problem XXI wieku, [in:] Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_3_49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.