PL EN


2017 | 51 | 3 |
Article title

Diagnoza kontekstu komunikacyjnego w przedsiębiorstwach

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Organizational culture is an important aspect of organizations. It is a set of cultural values that reflect these aspects and relationships between them. One of these aspects is communication in an organization that includes verbal and nonverbal behaviors. The cultural value describing the organization’s relationship in communication is the communication context. Contextuality level is not only a determinant of the way of communication, it is also the basis of all other behaviors. Hence, diagnosis and description of the communication context of companies constitutes an interesting research problem. The main objective of the paper is to present the results of research on the communication context describing the surveyed companies. 52 Polish companies and 951 respondents participated in the study. The diagnosis was based on a survey. The survey questionnaire contained questions regarding manifestations of cultural values which include the communication context. Research results indicate that the organizational culture of the surveyed companies is characterized by low contextuality. Dominating verbal codes in communication have translated into active, individual, impersonal, task-oriented behaviors of employees.
PL
Ważnym aspektem życia organizacyjnego jest kultura organizacyjna. Jest ona zestawem wartości kulturowych odzwierciedlających te aspekty i relacji między nimi. Jednym z nich jest komunikacja w organizacji, która obejmuje werbalne i niewerbalne zachowania. Wartością kulturową opisującą stosunek organizacji do komunikowania się jest kontekst komunikacyjny. poziom kontekstowości nie jest wyłącznie determinantą sposobu komunikacji, stanowi również podstawę wszystkich innych zachowań. Stąd ciekawym problemem badawczym jest zdiagnozowanie i opisanie kontekstu komunikacyjnego przedsiębiorstw. Celem głównym artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących kontekstu komunikacyjnego opisującego badane przedsiębiorstwa. W badaniach uczestniczyło 52 polskich przedsiębiorstw i 951 respondentów. Diagnozy dokonano w oparciu o badanie ankietowe. Kwestionariusz ankiety zawierał pytania dotyczące przejawów wartości kulturowych jaką jest kontekst komunikacyjny. Wyniki badań wskazują, że kultura organizacyjna badanych przedsiębiorstw charakteryzuje się niskokontekstowością. Dominujące werbalne kody w komunikowaniu się przełożyły się na aktywne, indywidualne, bezosobowe, podporządkowane zadaniom zachowania pracowników.
Year
Volume
51
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-19
Contributors
References
 • 1. Białas, S., Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2013.
 • 2. Ferraro, G.P., The Cultural Dimension of International Business, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York 2000.
 • 3. Furnham, A., Gunter, B., Corporate Assessment. Auditing a Company’s Personality, Routledge, London 1993.
 • 4. Gesteland, R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach, PWN, Warszawa 2000.
 • 5. Hall, B.J., Theories of Culture and Communication, [in:] M.K. Asante, Y. Miike, J. Yin (eds.), The Global Intercultural Communication Reader, Routledge, New York 2014.
 • 6. Hall, E.T, Ukryty wymiar, PIW, Warszawa 1976.
 • 7. Hampden-Turner, Ch., Trompenaars, F., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2002.
 • 8. Hofstede, G., Kultury i Organizacje, PWN, Warszawa 2000.
 • 9. Keyton, J., Communication & Organizational Culture. A Key to Understanding Work Experiences, Sage, Los Angeles 2011.
 • 10. Kostera, M., Śliwa, M., Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa 2010.
 • 11. Kostera, M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1999.
 • 12. Jemielniak, D., Koźmiński, A.K., Zarządzanie od podstaw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 13. Mead, R., Andrews, T.G., Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • 14. Moran, R.T., Abramson, N.R., Moran, S.V., Managing Cultural Differences, Routlegde, London–New York 2014.
 • 15. Mullins, L.J., Management & Organisational Behaviour, Pearson, Harlow 2010.
 • 16. Reynolds, S., Valetine, D., Komunikacja międzykulturowa, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • 17. Schein, E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey–Bass Publisher, San Francisco–Washington–London 1985.
 • 18. Sikorski, Cz., Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_3_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.