PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Intra- i intersektorowe konflikty interesów finansowych. W poszukiwaniu wstępu do teorii

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sprzeczności i konflikty były, są i będą zjawiskiem powszechnym i wszechobecnym. Występują we wszystkich ludzkich wspólnotach, również w świecie polityki, gospodarki i finansów. Potencjalnym źródłem konfliktów są sprzeczności. Kiedy sprzeczność interesów zostaje ujawniona, powstaje sytuacja konfliktowa. Oprócz konfliktów interesów, które przynoszą skutki pozytywne, występują też konflikty destruktywne, które przyczyniają się do dezorganizacji państw, społeczności regionalnych, instytucji i przedsiębiorstw. Sprzeczności interesów finansowych i konflikty destruktywne w sferze finansów znajdują się w centrum rozważań w niniejszym artykule. Kluczowym problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie o sposoby minimalizowania negatywnych konsekwencji konfliktów destruktywnych w sferze finansów. Celem głównym jest opracowanie podstaw/ram teoretyczno-metodycznych do teorii konfliktów w sferze finansów wraz ze sformułowaniem oryginalnej koncepcji good integrated governance, opartej głównie na założeniach ordoliberalizmu. 
EN
The contradictions and conflicts were, are and will be widespread. There are in all human communities, even in the world of politics, economy and finance. A potential source of conflicts are contradictions. When a conflict of interest is disclosed, a conflict situation arises. In addition to the conflict that brings positive effects there are also destructive conflicts that contribute to the disorganization states, regional communities, institutions and firms. The contradictions of financial interests and destructive conflicts in the sphere of finance are at the heart of research undertaken in this article. The key research problem is therefore the answer to the question of how to minimize the negative consequences of destructive conflicts in the sphere of finance. The main objective is to develop a theoretical and methodological framework for the theory of conflicts in the financial sphere, and to formulate an original concept of good integrated governance, based mainly on assumptions of ordoliberalism.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Flejterski S., Zioło M., Ordofinanse. W poszukiwaniu nowego ładu w nauce i praktyce finansów, „Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 2015, nr 8.
 • Galtung J., Theories of Conflict. Definitions, Dimensions, Negations, Formations, Columbia University Press, Columbia 1958.
 • Haunss S., Conflicts in Knowledge Society. The Contentious Politics of Intellectual Property, Cambridge University Press, Cambridge 2013, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139567633.
 • Mehran H., Stulz R.M., The economics of conflicts of interest in financial institutions, “Journal of Financial Economics” 2007, No. 85.
 • Moore D.A. (eds.), Conflicts of Interest. Challenges and Solutions in Business, Law, Medicine, and Public Policy, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
 • Peters A. (eds.), Conflict of Interest in Global, Public and Corporate Governance, Cambridge University Press, Cambridge 2013.
 • Reykowski J., Sprzeczność interesów jako źródło konfliktów, „Nauka” 2011, nr 3.
 • Schelling T.C., Strategia konfliktu, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Shiller R.J., Finanse a dobrobyt społeczny, PTE, Warszawa 2016.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2004.
 • Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2004.
 • Vinyamata E., Conflictology: A Multidisciplinary Vision, “Journal of Conflictology” 2010, No. 1.
 • Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.