Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 51 | 4 |

Article title

Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Sektor usług

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z istotnych problemów dotyczących finansów przedsiębiorstw są reguły kształtowania struktury kapitału. Mimo wielu badań brak jest jednoznacznego rozstrzygnięcia, która z teorii najlepiej wyjaśnia zachowania przedsiębiorstw. Celem opracowania jest weryfikacja wpływu na strukturę kapitału przedsiębiorstw udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem, wielkości i wzrostu przedsiębiorstwa, jego rentowności, płynności i nieodsetkowej tarczy podatkowej. Wpływ ten badano za pomocą liniowych modeli panelowych. Dane do analiz pochodzą ze sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie, należących do sektora usług w latach 1998–2012. Ustalono, że udział długu w strukturze finansowania maleje wraz ze wzrostem udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem, wielkości przedsiębiorstwa oraz jego rentowności. Zależność dodatnią stwierdzono dla nieodsetkowej tarczy podatkowej. Wpływ pozostałych czynników był nieistotny. Wynika z tego, że kształtowanie struktury kapitału badanych przedsiębiorstw najlepiej objaśnia teoria hierarchii źródeł finansowania.
EN
The rules shaping the capital structure are major issues relating to corporate finance. Although, there are many studies, there is no conclusive outcome which theory best explains the behavior of enterprises. The aim of this study is to verify whether company’s capital structure depends on the share of fixed assets in total assets, the size and growth of a company, its profitability, liquidity and size of a non-debt tax shield. The significance of the impact of various factors on the debt of a company was investigated using linear panel models. Data for the analysis come from the financial statements of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, belonging to the service sector (sample size: 158), for the years 1998–2012. It was found that the share of the debt in capital structure decreases when share of the tangible assets in total assets, size and profitability of the enterprise grow. The impact of the other factors was not found. It seems that shaping the capital structure of the studied companies is best explained by the pecking order theory.

Year

Volume

51

Issue

4

Physical description

Dates

published
2017
online
2017-12-08

Contributors

References

 • Abeywardana N.L.E., Banda Y.K.W., Impact of Observable Determinants and Unobservable Effect on Capital Structure: Evidence from Quoted Public Manufacturing Companies in Sri Lanka, “International Journal of Business & Management” 2015, Vol. 3(6).
 • Błach J., Ewolucja teorii struktury kapitału, „Finanse” 2009, nr 1.
 • Cambell K., Jerzemowska M., Capital Structure Decisions Made by Companies in a Transitional Economy: The Case of Poland, [w:] D. Zarzecki (ed.), Financial Management. Objectives – Organization – Tools, FRR in Poland, Warsaw 2001.
 • Cortez M.A., Susanto S., The Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from Japanese Manufacturing Companies, “Journal of International Business Research” 2012, Vol. 11, No. 3.
 • Czerwonka L., Jaworski J., Determinanty struktury kapitału. Przegląd literatury, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (w druku).
 • Greene W.H., Econometric Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York 2003.
 • Huang R., Ritter J.R., Testing Theories of Capital Structure and Estimating the Speed of Adjustment, “Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2009, Vol. 44, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1017/S0022109009090152.
 • Imtiaz F., Mahmud K., Mallik A., Determinants of Capital Structure and Testing of Applicable Theories: Evidence from Pharmaceutical Firms of Bangladesh, “International Journal of Economics and Finance” 2016, Vol. 8, No. 3.
 • Jensen M.C., Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, “American Economic Review” 1986, Vol. 76, No. 2.
 • Jerzemowska M., Hajduk A., Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2015, nr 2(938).
 • Kędzior M., Capital Structure in EU Selected Countries – Micro and Macro Determinants, “Argumenta Oeconomica” 2012, No. 1(28).
 • Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.
 • Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
 • Mazur K., The Determinants of Capital Structure Choice: Evidence from Polish Companies, “International Advances in Economic Research” 2007, Vol. 13(4), DOI: https://doi.org/10.1007/s11294-007-9114-y.
 • Myers S.C., Majluf N.S., Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors do not have, “Journal of Financial Economics” 1984, No. 13.
 • Nejad N.R., Wasiuzzaman S., The Empirical Analysis of Capital Structure Determinants – Evidence From Malaysia, “Engineering and Technology” 2013, No. 74.
 • Rajan R.G., Zingales L., What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data, “Journal of Finance” 1995, Vol. 50, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb05184.x.
 • Rauh J.D., Sufi A., Capital Structure and Debt Structure, “Review of Financial Studies” 2010, Vol. 23, No. 12, DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhq095.
 • Wilimowska Z., Wilimowski M., Wpływ czynników mikroekonomicznych na zarządzanie strukturą kapitałową polskich przedsiębiorstw, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.