PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego – koniec wpływu spowolnienia gospodarczego?

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od 2013 r. kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego stopniowo się poprawia. Ich zadłużenie w relacji do dochodów maleje oraz istotnie poprawiają się wskaźniki obrazujące zdolność do jego spłaty. Analiza kategorii JST wskazuje, iż postęp ten nie jest równomierny. Najskromniejszy jest on w miastach na prawach powiatu. Limit ustawowy z art. 243 stworzył im przestrzeń do zwiększenia zadłużenia, któremu nie towarzyszył odpowiedni wzrost nadwyżek operacyjnych. Na koniec 2015 r. około 15% miast na prawach powiatu charakteryzowało się alarmującymi wskaźnikami zadłużenia i ekspozycją na ryzyko wzrostu stóp procentowych. Różnice między liczną grupą JST o dobrym profilu ryzyka a najsłabszymi JST pogłębiają się też w gminach wiejskich i powiatach. W efekcie, pomimo poprawy średnich parametrów finansowych dla sektora JST, kilkadziesiąt podmiotów pozostaje w sytuacji finansowej trudniejszej niż w latach 2011–2012.
EN
Since 2013, the financial standing of local governments (LG) has been gradually improving in Poland. Their debt ratios have decreased and debt service capacity improved remarkably. The analysis of individual LG categories indicates that the progress is not uniform. The most modest recovery was in the category of towns with county rights. The new statutory debt limit created a space to increase their debt, which was not accompanied by adequately strong growth in operating surpluses. At the end of 2015, ca. 15% of towns with county rights crossed the alarming values of debt indicators and they are noticeably exposed to a risk of interest rates increases. The differences between LGs with sound risk profile and LGs with inferior risk profile are growing also for the rural boroughs and the counties. As a result, despite an average improvement in financial ratios for the LG sector, several dozen entities remain in the financial situation even more difficult than in the years 2011–2012.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Crouhy M., Galai D., Mark R., Credit Rating Systems, [w:] Risk Management, McGraw Hill Professional, New York 2000.
 • Czy polskim miastom grozi bankructwo?, 03.03.2017, http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/zadluzenie-miast-w-polsce-czy-grozi-im-bankructwo/4svd63 [dostęp: 10.05.2017].
 • Dworakowska M., Finance of local government units, [w:] A. Alińska (ed.), Public Finance in Poland, SGH Publishing House, Warsaw 2016.
 • Dylewski M., Przegląd metod oceny sytuacji finansowej JST, [w:] B. Filipiak (red.), Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2009.
 • Filipiak B., Płynność finansowa JST wobec znaczącego obciążenia długiem publicznym – wyniki badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 802.
 • FITCH, International Local and Regional Governments Rating Criteria, FITCH Ratings, August 2012.
 • Galiński P., Ryzyko obsługi JST z perspektywy działalności banków komercyjnych, „Annales UMCS. Sectio H” 2013, nr 3.
 • Kata R., Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, nr 4(76).
 • Kluza K., Financial Innovation in Local Governments as a Response to the Deterioration of their Risk Profile and Legislative Changes: The case of Poland, “The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal” 2016a, No. 21(1).
 • Kluza K., Sustainability of Local Government Sector Debt. Evidence from Monte-Carlo Simulations, “Lex Localis – Journal of Local Self-Government” 2016b, Vol. 14, No. 1.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 • Palepu K., Healy P., Bernard V., Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements, Text and Cases, Thomson South-Western, Mason OH 2004.
 • Peterson G., Measuring Local Government Credit Risk and Improving Creditworthiness, Prepared for World Bank, March 1998.
 • S&P, Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments, Standard & Poor’s Ratings Services, June 2014.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005, nr 249, poz. 2104).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (UFP) (Dz.U. nr 150, poz. 1240 ze zm.).
 • Zadłużenie Wrocławia – pilny i poważny problem, http://wiadomosci.onet.pl/tablica/zadluzenie-wroclawia---pilny-i-powazny-problem,2147,1280356,142902502,watek.html [dostęp: 10.05.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_143
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.