PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Ujemny kapitał własny w przedsiębiorstwie a kontynuacja działalności

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeprowadzono analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, które charakteryzowały się ujemnym kapitałem własnym w okresie 2012–2015 w kontekście kontynuowania przez nie działalności. Wskaźniki rentowności i zadłużenia oraz okres spłaty długów wskazywały na bardzo niekorzystną sytuację finansową. Zgodnie z zapisami prawnymi przedsiębiorstwa te powinny być postawione w stan upadłości (likwidacji), ale nadal funkcjonują, niestety powiększając niedobory kapitału własnego przez systematyczne zadłużanie się, co stawia wierzycieli w bardzo trudnej sytuacji.
EN
The paper analyzes the financial situation of enterprises, which had negative equity in the period 2012–2015 in the context of their continued activity. Profitability and debt ratios and repayment periods indicated a very unfavorable financial situation. According to the legal provisions, these companies should be bankrupt (liquidated) but they still function, unfortunately, increasing the shortage of equity by systematic debt, which puts creditors in a very difficult situation.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Barburski J., Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 67.
 • Eliot B., Eliot J., Financial Accounting and Reporting, Bell&Bain Ltd., Glasgow 2005.
 • Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustania wyniku finansowego, „Rachunkowość ZR” 2002.
 • Hendriksen E.A., Breda M.F., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
 • Kumor I., Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie sprawozdawcze, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 2(80).
 • Mączyńska E., Upadłości przedsiębiorstw – dysfunkcje, ich przyczyny, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, nr 2(13).
 • Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
 • Szulc M., Wykorzystanie analizy finansowej w badaniu sprawozdań finansowych w świetle badań empirycznych, [w:] B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa 2012.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016, poz. 1047).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2003, nr 60, poz. 535).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.