PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Fiskalizacja polityki własnościowej państwa polskiego w toku transformacji postkomunistycznej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is devoted to the evolution of ownership policy of the Polish state in the course of the post-communist transition. The author argues that this policy is characterized by growing fiscalization i.e., treating public property mainly from a short-term fiscal perspective: as a source of finance for the current government’s policies. It manifests itself in resignation from privatization as a strategic tool of economic transition and from state owner’s policy as a tool for overcoming imperfections of market mechanisms. The observed trends pose serious threat both at macro and micro levels, e.g. to the coherence and efficacy of the economic policy of the state and to competitiveness and development prospects of the state-controlled companies. This policy evolution has a long-term character and is to a large extent independent from official rhetoric of subsequent governments and ruling coalitions.
PL
Artykuł jest poświęcony ewolucji polityki własnościowej państwa polskiego w toku transformacji postkomunistycznej. Autor stara się udowodnić tezę, że charakteryzuje się ona rosnącą fiskalizacją, czyli traktowaniem własności państwowej, głównie z krótkookresowej perspektywy fiskalnej, jako źródła finansowania bieżącej polityki państwa. Przejawia się to w rezygnacji z prywatyzacji jako strategicznego narzędzia transformacji gospodarczej i z polityki właścicielskiej jako narzędzia do przezwyciężenia niedoskonałości mechanizmów rynkowych. Zaobserwowane trendy stwarzają poważne zagrożenia na szczeblu tak mikro, jak i makro, m.in. dla spójności i skuteczności polityki gospodarczej oraz konkurencyjności i perspektyw rozwojowych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Zaobserwowana ewolucja polityki własnościowej ma długoterminowy charakter i tylko w niewielkim stopniu zależy od oficjalnej retoryki kolejnych rządów i koalicji rządzących.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Åslund A., How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, and Central Asia, Cambridge University Press, New York 2007.
 • Badanie i analiza procesów prywatyzacyjnych w ramach wykonywania planu prywatyzacji na lata 2008–2011. Raport szczegółowy, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2011.
 • Bałtowski M., Państwo szkodzi swoim spółkom, „Rzeczpospolita” 2016, 3 listopada.
 • Bałtowski M., Kozarzewski P., Formal and Real Ownership Structure of the Polish Economy. State-Owned versus State-Controlled Enterprises, “Post-Communist Economies” 2016, Vol. 28, No. 3, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14631377.2016.1196885.
 • Błaszczyk B., Odwracanie prywatyzacji w Polsce i na Węgrzech, „Studia Ekonomiczne” 2016, nr 4.
 • Bortolotti B., Faccio M., Reluctant Privatization, “Fondazione Eni Enrico Mattei Nota di Lavoro” 2004, No. 130.
 • Czapczyński P., Klęska państwa na giełdzie, „Rzeczpospolita” 2016, 3 listopada.
 • Development of Enterprises of Public Participation and of General Economic Interest in Europe since 1996. CEEP Statistical Review, European Centre of Employers and Enterprises Providing Public Services, Brussels 2000.
 • Frydman R., Rapaczynski A., Privatization in Eastern Europe. Is the State Withering Away?, CEU Press, Budapest 1994.
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eunui/how.do?ataset=gov_10a_ggfa&lang=en [access: 13.01.2017].
 • Jackiewicz: Wygaszamy proces prywatyzacji, „Rzeczpospolita” 2016, 26 lutego.
 • Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2016 r., Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2015.
 • Kowalski P., Büge M., Sztajerowska M., Egeland M., State-Owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications, “OECD Trade Policy Paper” 2013, No. 147.
 • Kozarzewski P., Bałtowski M., Change in the ownership policy paradigm in Poland: state control vs. privatisation, “Acta Oeconomica” 2017, No. 1(67), DOI: http://dx.doi.org/10.1556/032.2017.67.1.1.
 • Ministry of Treasury, Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, MSP, Warszawa 2013.
 • Mühlenkamp H., From State to Market Revisited: A Reassessment of the Empirical Evidence on the Efficiency of Public (and Privately-Owned) Enterprises, “Annals of Public and Cooperative Economics” 2015, Vol. 86, No. 4, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/apce.12092.
 • Prusek T., Ratowanie górnictwa prądem, „Wyborcza.biz” 2016, 17 marca, http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,19778099,ratowanie-gornictwa-pradem.html [access: 14.01.2017].
 • Senderski M., Inhibited Privatization: A Hurdle Race over Vested Interests, “European Journal of Government and Economics” 2015, Vol. 4, No. 1.
 • Sponsoring – podstawowy instrument marketingu sportowego. Analiza rynku sponsoringu sportowego w Polsce z uwzględnieniem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa, Deloitte, Warszawa 2012.
 • Szanyi M., The Reversal of the Privatisation Logic in Central European Transition Economies (An Essay), “Acta Oeconomica” 2016, Vol. 66, No. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.1556/032.2016.66.1.2.
 • www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/data.html [access: 13.01.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_173
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.