PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Wpływ struktury kapitału na raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń z polskiego rynku ubezpieczeniowego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja wniosków z oceny wpływu struktury kapitału na raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń z polskiego rynku ubezpieczeniowego. W opracowaniu poddano analizie piśmiennictwo naukowe oraz obowiązujące regulacje prawne, a także zastosowano metodę wnioskowania dedukcyjnego i indukcyjnego oraz własne obserwacje. Badania zostały podzielone na trzy zasadnicze części obejmujące ocenę: 1) stopnia raportowania niefinansowego w zakładach ubezpieczeń z polskiego rynku ubezpieczeniowego, 2) struktury kapitału w zakładach ubezpieczeń sporządzających raporty niefinansowe, 3) struktury kapitału w zakładach ubezpieczeń niesporządzających raportów niefinansowych. Stwierdzono, że udział kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym w zakładach ubezpieczeń sporządzających raporty niefinansowe w całym badanym okresie kształtował się na poziomie zdecydowanie wyższym niż w zakładach ubezpieczeń ogółem, tj. sporządzających i niesporządzających raporty niefinansowe. W zasobach literatury naukowej nie znaleziono wyników badań przeprowadzonych na podobnej próbie badawczej.
EN
This article presents conclusions from an evaluation of the impact of capital structure on reporting of non-financial information by insurance companies in the Polish market. Specialist publications and prevailing legal regulations are reviewed, methods of deduction and induction as well as the author's own observations are applied. The study is divided into three major parts which comprise evaluations of: 1) the degree of non-financial reporting by insurance companies in the Polish market, 2) capital structure of insurance companies compiling non-financial reports, 3) capital structure of insurance companies that fail to prepare non-financial reports. The proportion of foreign capital in the share capitals of insurance companies compiling non-financial reports was found to be markedly higher than in all the insurance companies, i.e. those that draft and do not draft non-financial reports, in the entire period under analysis. Studies of comparable research samples have not been found in the literature resources.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
  • Deegan C., Unerman J., Financial Accounting Theory, McGraw Hill Education, New York 2011.
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/EU z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
  • Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman Publishing Inc., Boston 1984.
  • GRI, Sustainability Disclosure Database, www.gri.database [dostęp: 15.01.2017].
  • KPMG, Currents of Change: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015, 2016.
  • Krištofik P., Lament M., Musa H., The reporting of non-financial information and the rationale for its standardization, “E&M Ekonomie a Management” 2016, Vol. 19, No. 2, DOI: http://10.15240/tul/001/2016-2-011.
  • Lament M., Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2017, t. 91(147), DOI: http://10.5604/01.3001.0009.8024.
  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U., poz. 1844).
  • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2017, poz. 61).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.