PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Wpływ zmian stawek podatków pośrednich na inflację w wybranych krajach UE

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to identify the extent to which the price index in the EU countries was shaped by changes in indirect tax rates. In order to ensure the comparability of data, the analysis was based on the harmonised index of consumer prices (HICP) and the harmonised index of consumer prices at constant tax rates (HICP-CT). Six countries with the biggest difference between the HICP and HICP-CT were selected for an in-depth analysis of changes in VAT and excise duties: Romania, Hungary, Greece and the Baltic countries. The study covered the 2007–2016 period. On the basis of the study one can conclude that the structure of the tax system with a high proportion of indirect taxes equips fiscal authorities with tools to influence the prices.
PL
Celem artykułu jest rozpoznanie, w jakim stopniu w krajach UE poziom wskaźnika cen był kształtowany pod wpływem zmian stawek podatków pośrednich. W celu porównywalności danych analizę przeprowadzono w oparciu o zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) oraz zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach podatkowych (HICP-CT). Do pogłębionych analiz, mających na celu rozpoznanie wprowadzonych zmian stawek VAT i podatku akcyzowego, wybrano sześć krajów, dla których różnica między HICP a HICP-CT była najwyższa: Rumunia, Węgry, Grecja i kraje nadbałtyckie. Obserwacją objęto dekadę 2007–2016. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że struktura systemu podatkowego, z wysokim udziałem podatków pośrednich, wyposaża władze fiskalne w istotne możliwości kształtowania poziomu cen.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Ciżkowicz M., Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego. Alternatywne mierniki inflacji, Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa 2012.
 • EBC, Biuletyn miesięczny EBC, Frankfurt nad Menem, marzec 2011.
 • European Commission, Excise duty tables, European Commission, DG Taxation and Customs Union Tax Policy, Brussels, July, REF 1.025, 2007, http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_enhtm# [access: 13.02.2017].
 • European Commission, Excise duty tables, European Commission, DG Taxation and Customs Union Tax Policy, Brussels, January, REF 1.034, 2012, http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_enhtm# [access: 13.02.2017].
 • European Commission, Excise duty tables, European Commission, DG Taxation and Customs Union Tax Policy, Brussels, January, REF 1045 rev 1, 2016, http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_enhtm# [access: 13.02.2017].
 • European Commission, Taxation Trends in the European Union, Data for The EU Member States, Iceland and Norway, DG Taxation and Customs Union, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016a.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [access: 12.02.2017].
 • Friedman M., The Role of Monetary Policy, “The American Economic Review” 1968, Vol. 58(1).
 • Jabłecka A., Jędrzejowicz T., Wpływ zmian inflacji na finanse publiczne i politykę fiskalną w Polsce, Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa 2015.
 • Koutsouvelis P., Papastathopoulos A., The Effects of Indirect Taxes on Consumer Prices: Empirical Evidence for Greece, “Advances in Management & Applied Economics” 2013, Vol. 3, No. 1.
 • Laidler D., Parkin M., Inflation: A Survey, “The Economic Journal” 1975, Vol. 85(340), DOI: https://doi.org/10.2307/2230624.
 • Moździerz A., Kraje Grupy Wyszehradzkiej, [w:] S. Owsiak (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej, Warszawa 2016.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.
 • Quah D., Vahey S.P., Measuring Core Inflation, “The Economic Journal” 1995, Vol. 105(432), DOI: https://doi.org/10.2307/2235408.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/792 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych oraz wskaźnika cen nieruchomości mieszkalnych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 (Dz.Urz. UE nr L 135/11).
 • Woźniak P., Inflacja bazowa, CASE, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_257
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.