PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Instytucja zwrotu podatku akcyzowego a jego wydajność fiskalna

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podatek jako świadczenie publicznoprawne ma charakter bezzwrotny. Na gruncie prawa podatkowego instytucja zwrotu podatku stosowana jest m.in. jako instrument wprowadzający preferencję podatkową. Celem artykułu jest prezentacja i analiza instytucji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w świetle rozwiązań krajowych i unijnych jako preferencji podatkowej oraz określenie oddziaływania instytucji zwrotu podatku akcyzowego na jego wydajność fiskalną. Analizą objęto akty prawne, literaturę i dane empiryczne dotyczące wysokości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej według rozliczeń przekazanych przez wojewodów w latach 2009–2014.
EN
Tax, as public and legal performance, is non-refundable in its nature. In tax law, the institution of tax refund is applied, among others, as an instrument for introducing a tax preference. The purpose of the article is to present and analyse the institution of excise tax refund for tax included in the price of diesel fuel used for agricultural production in the light of domestic and EU solutions as a tax preference, as well as to establish the influence of the institution of excise tax refund over its fiscal efficiency. The analysis included legal acts, literature and empirical data concerning the refunded amounts of excise tax included in the price of diesel oil used for agricultural production, according to the calculations submitted by province governors in the years 2009–2014.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
author
References
 • Burman L.E., Is the Tax Expenditure Concept Still Relevant?, “National Tax Journal” 2003, No. 2 (September), http://webarchive.urban.org/UploadedPDF/410813_NTA_Tax_Expenditure.pdf [dostęp: 23.02.2017].
 • Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz. UE L 283).
 • Dziemanowicz R., Raport tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 3.
 • Gajl N., Modele podatkowe. Podatki obrotowe i inne formy obciążeń pośrednich, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 • Lasiński-Sulecki K. (red.), Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Popławski M., Instytucja zwrotu podatku. Charakter prawny i funkcjonowanie, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Popławski M., Uprawnienia podatkowe. Procedura dochodzenia należności podatkowych od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • Roczniki Statystyczne Rolnictwa GUS za lata 2013–2015.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1339).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2013, poz. 789).
 • Sygut E., Wydajność fiskalna a przedmiot i podstawa opodatkowania podatku akcyzowego, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski (red.), Finanse publiczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 403.
 • Tegler E., Preferencje podatkowe (wybrane aspekty teoretyczne i prawne), „Rocznik Nauk Prawnych” 1998, t. 8, http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rnp/article/download/1841/1956 [dostęp: 23.02.2017].
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2015, poz. 613 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1340 z późn. zm.).
 • Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej, druk nr 284, http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/640E5C9FE3EB9F0DC125710D00387330/$file/284.pdf [dostęp: 23.01.2017].
 • Wilkinson M., Taxation, MacMillan, London 1992, DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-21989-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_303
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.