PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Identyfikacja problemów i korzyści z wdrożenia audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Wyniki badań

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Audyt wewnętrzny w Polsce jest instytucją znaną obecnie zarówno prawu, jak i polskiej doktrynie finansów publicznych oraz prawa finansowego i funkcjonuje już ponad 15 lat. Jednakże praktyka audytu i jego otoczenie prawne przysparzają wielu problemów jednostkom, które są objęte audytem wewnętrznym, a także samym audytorom. Celem opracowania jest identyfikacja działań, problemów i korzyści z wdrożenia audytu w jednostkach samorządu terytorialnego, rozpoznanie rodzajów ryzyka i stworzenie rankingu działań wpływających na wzrost jakości świadczonych usług publicznych. Dla realizacji wskazanego celu w 2016 r. przeprowadzono badanie ankietowe, które było kontynuacją rozpoczętych w 2015 r. badań pilotażowych. Badaniem objęto kolejne jednostki samorządu terytorialnego z 14 województw. Uzyskane wyniki pozwoliły na szersze spojrzenie na instytucję audytu i jej rolę w sektorze samorządowym. Analiza przyczyniła się do zidentyfikowania ryzyk i działań sprzyjających poprawie funkcjonowania danej jednostki i wzrostowi jakości usług świadczonych przez jednostki publiczne.
EN
Internal audit in Poland is an institution recognized by both the law and the Polish public finance and finance law doctrine, and it has been functioning for over fifteen years. However, both its practice and its legal environment is a source of numerous problems experienced by both entities subject to internal auditing and by auditors themselves. The aim of the article is to identify activities, problems and benefits of implementing auditing in local government entities, to identify the types of risk and to create a ranking of activities influencing the increasing of the quality of public services. So that the indicated objective could be achieved, in 2016 a survey which was the continuation of the pilot study started in 2015 was conducted. The survey covered other local government entities in 14 voivodeships. The results provided a broader view of the institution of audit and its role in the self-government sector. The study contributed to identifying the risks and activities facilitating the improvement of a given entity’s functioning and increasing the quality of services delivered by public entities.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
author
References
 • Adeniyi A.A., Auditing and Investigitations, Wyse Associates Ltd., Lagos 2004.
 • Awuah P.K., Factors determining External Auditors Reliance on Internal Audit Work in the Ghanaian Public Sector, “International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research” 2015, Vol. 4(11).
 • Ciak J.M., Experiences of Selected Public Finance Sector Entities Gained on Internal Audit Functioning in Poland – Research Findings, “Journal of Scientific Research and Report” 2016a, Vol. 10(6).
 • Ciak J.M., Internal audit as an Instrument of Support for the Public and Private Sector, “Torun Busines Reviev” 2016b, Vol. 15(4).
 • Ciak J., Gotowska M., Goździewska A., Jakubczak A., Korelewska E., Michalska A., Morawska A., Voss G., Wyszkowska A., Współczesne wyzwania gospodarki, UTP, Bydgoszcz 2016.
 • Ciak J.M., Voss G., Rola audytu wewnętrznego w sektorze publicznym i prywatnym – wyniki badań w zakresie problemów wdrażania i korzyści z wykorzystania audytu wewnętrznego (w druku).
 • Filipiak B., Audyt wewnętrzny jako podstawa kontroli i racjonalizacji gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 • Flynn B.B., Schroeder R.G., Sakakibara S., A Framework for Quality Management Research and an Associated Measurement Instrument, “Journal of Operations Management” 1994, No. 11.
 • Kiziukiewicz T., Sawicki K., Audyt systemu kontroli zarządczej, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Difin, Warszawa 2012.
 • Moeller R., Nowoczesny audyt wewnętrzny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 • Standards of the Professional Practice of Internal Auditing, “Internal Auditor” 2001, No. 1.
 • Szymańska H., Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2007.
 • Szymańska H., Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2009.
 • Tyrańska M., Audyt wewnętrzny jako narzędzie oceny działalności przedsiębiorstw, [w:] E. Piwoni-Krzeszowska, T. Małkus (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacjami, Mfiles.pl, Kraków 2014.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240).
 • Van Gansberghe C.N., Internal auditing in the public sector: A consulttive forum in stores up best practices for government audit pofessional in the developing nations, “Internal Auditor” 2005, Vol. 62(4).
 • Waściński T., Sławińska J., Audyt wewnętrzny wspomagający zarządzanie sektorem publicznym – główne problemy i propozycje usprawnień, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie” 2013, z. 97.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.