PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z funduszy publicznych w aspekcie wykorzystania środków programu Horyzont 2020

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój przedsiębiorstw oparty tylko na konkurencji cenowej nie jest już gwarantem sukcesu. W warunkach globalizacji gospodarki, w czasach poważnych wyzwań ekonomicznych o globalnym charakterze, działalność innowacyjna staje się zasadniczym źródłem wzrostu i konkurencyjności przedsiębiorstw. Ze względu na specyfikę działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa oczekują od władzy publicznej wsparcia i podejmowania działań proinnowacyjnych, ułatwiających wprowadzanie innowacji i pozyskiwanie środków finansowych, w tym tych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Dlatego za cel artykułu przyjęto przedstawienie obecnej aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw oraz uzasadnienie konieczności jej wspierania ze środków publicznych, szczególnie uwzględniając możliwości i dotychczasowe wykorzystanie środków programu Horyzont 2020. Osiągnięciu tak postawionego celu służą zarówno rozważania teoretyczne poparte analizą danych statystycznych dotyczących problemów finansowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, jak i wskazanie możliwości ich rozwiązania przy wykorzystaniu środków finansowych programu Horyzont 2020.
EN
The development of enterprises based only on price competition does not guarantee success. In terms of globalized economy, at the time of serious economic challenges that have global character, the innovative activity has been becoming the essential source of enterprises growth and competitiveness. Having in mind the specific of the innovative activity, the enterprises expect supporting this activity as well as undertaking pro-innovative activities from governments in order to facilitate innovation introduction and European funds absorbing. In consequence, the aim of the paper is to present current innovative activity of Polish enterprises as well as to justify the necessity of supporting this activity using public sources, especially with taking into account possibilities and current use of sources coming from the Horizon 2020 program. This aim is achieved both by conducting theoretical considerations in terms of statistical data covering the problems of Polish enterprises innovation financing as well as by indicating the possibilities in terms of resolving these problems using the sources from the Horizon 2020 program.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
 • Biała Księga Innowacji, MNiSW, Warszawa 2016.
 • Ciupek B., Publiczne środki pieniężne w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – perspektywa finansowa 2014–2020, [w:] T. Famulska, K. Znaniecka (red.), Finanse – Problemy – Decyzje, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe” 2014, z. 198.
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010, US w Szczecinie, Warszawa 2011.
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011, US w Szczecinie, Warszawa 2012.
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012, US w Szczecinie, Warszawa 2013.
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013, US w Szczecinie, Warszawa 2014.
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014, US w Szczecinie, Warszawa 2015.
 • GUS, Nauka i technika w Polsce w 2015 r., Warszawa 2016.
 • Horizon 2020. Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2014.
 • Horyzont 2020. Analiza uczestnictwa Polski na tle UE. Raport po 274 konkursach, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa 2016.
 • Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 • Lichniak I. (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, SGH, Warszawa 2011.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD/European Communities, Paryż 2005.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London 1990.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.