PL EN


2017 | 51 | 4 |
Article title

Obciążenie podatkiem od towarów i usług przedsiębiorstw. Wybrane problemy na podstawie badań

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba oceny funkcjonowania podatku od towarów i usług jako obciążenia przedsiębiorstw na podstawie badań. W rozważaniach autorka zmierza do rozpoznania mankamentów w obowiązującym systemie podatku od towarów i usług z perspektywy doświadczeń przedsiębiorstw oraz do zidentyfikowania zakresu korzystania przez przedsiębiorstwa z wybranych rozwiązań opcjonalnych, które stosowane są w konstrukcji rozpatrywanego podatku. W postępowaniu badawczym zastosowano metodę badań ankietowych (wywiadu bezpośredniego). Zgromadzony materiał poddano wielostronnej analizie, która uprawniła do sformułowania określonych ocen i wniosków.
EN
The aim of the article is an attempt to assess the functioning of tax on goods and services as a tax burden on business, based on research. The reflections head for recognition of shortcomings in the current tax on goods and services system from the perspective of businesses’ experience and identifying the scope of businesses’ application of selected optional solutions used in the construction of the tax under consideration. The research procedure employed the method of survey research (direct interview). Aggregated data was subject to many-sided analysis, which allowed one to formulate specified assessment and conclusions.
Year
Volume
51
Issue
4
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-08
Contributors
References
  • Famulska T. (red.), Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013.
  • Famulska T., Preferencje w podatku od towarów i usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach jednolitego rynku europejskiego, „Annales UMCS. Sectio H” 2016, nr 1, DOI: https://10.17951/h.2016.50.1.579.
  • Lasiński-Sulecki K., Zmiany w VAT (1), „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 2.
  • Nita A., Konsensualne kształtowanie powinności podatkowej w wyniku wyboru opcji podatkowej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2012, nr 1.
  • Olchowicz I. (red.), VAT w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2015.
  • Stiller W., Neutralność podatku od wartości dodanej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 273.
  • Ustawa z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2016, poz. 710 ze zm.).
  • Zubrzycki J., Leksykon VAT, t. 1, Unimex, Wrocław 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_4_85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.