PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Wewnętrzna i rynkowa wartość płynności przedsiębiorstw w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto się analizy problemów płynnościowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich wewnętrznej i rynkowej wartości płynności. Odniesiono się również do opinii przedsiębiorstw o ich sytuacji płynnościowej. Stwierdzono, że działalności gospodarczej towarzyszy niepewność co do warunków prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości, dopływu środków pieniężnych oraz kosztu pozyskania źródeł finansowania. Niepewność jest jednym z czynników kształtujących wewnętrzną wartość płynności, wpływając na poziom optymalnego jej poziomu. Wykazano, że przedsiębiorstwa nie uzyskują optimum płynności. Ich wartość wewnętrzna przewyższa wartość rynkową płynności. Oznacza to dla nich konieczność poszukiwania źródeł finansowania oraz określenia sposobów pozyskania środków pieniężnych w procesie upłynniania należności i zapasów, a także kształtowania poziomu zobowiązań bieżących.
EN
The paper examines the liquidity problems of enterprises, taking into account their both internal and market liquidity. Businesses’ opinions about their liquidity situation was also taken into consideration. It was found that business activity is accompanied by uncertainty about future business running conditions, cash inflows and cost of obtaining financing. This uncertainty is one of the factors shaping the internal value of liquidity, affecting the level of optimal liquidity. It was found that companies do not obtain optimum liquidity. Their internal value surpasses the market value of liquidity. This means they have to look for sources of financing and to identify ways of acquiring cash from the process of liquidating receivables and inventories and shaping the level of current liabilities.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
  • Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
  • Grzywacz J. (red.), Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa 2014.
  • Kreczmańska-Gigol K. (red.), Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2015.
  • Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2013.
  • Michalski G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004.
  • Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, Warszawa 2007.
  • Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa, 1995–2015.
  • Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  • www.RaportBIG.pl [dostęp: 10.10.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.