PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Stan badań nad wiarygodnością diagnostyczną modeli dyskryminacyjnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę syntetycznego ujęcia stanu badań nad wiarygodnością diagnostyczną modeli dyskryminacyjnych wykorzystywanych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Przeprowadzone rozważania potwierdziły słuszność tezy sformułowanej przez E. Mączyńską i M. Zawadzkiego, że „nie ma jednego, jedynie słusznego i najlepszego modelu oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością”.
EN
The article attempts to synthesize the state of research on the diagnostic credibility of discriminatory models used to assess the financial standing of enterprises. The considerations confirmed the validity of the thesis formulated by E. Mączyńska and M. Zawadzki that “there is no single and only right business model for assessing the bankruptcy risk for a business”.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Antonowicz P., Zastosowanie macierzy klasyfikacji przedsiębiorstw do oceny zdolności predykcyjnych 52 modeli z-score, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej” 2010, nr 272.
 • Balina R., Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży robót budowlanych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, z. 689.
 • Balina R., Pochopień J., Skuteczność modeli do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw handlu hurtowego żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2012, z. 96.
 • Czapiewski L., Efektywność wybranych modeli dyskryminacyjnych w przewidywaniu trudności finansowych polskich spółek giełdowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 48.
 • Czarny A., System wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009, nr 48.
 • Dąbrowski B., Boratyńska K., Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych do prognozowania upadłości spółek giełdowych indeksu WIG-Spożywczy, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2011, z. 89.
 • Fabisiewicz J., Ekonometryczna „szklana kula” – ocena ryzyka działalności przedsiębiorstw, „Biznes i Produkcja” 2012, nr 7.
 • Godlewska S., Skuteczność polskich modeli dyskryminacyjnych w ocenie zagrożenia upadłością spółek giełdowych, „Annales UMCS. Sectio H” 2010, t. 44.
 • Gołębiowski G., Żywno K., Weryfikacja skuteczności modeli dyskryminacyjnych na przykładzie wybranych spółek giełdowych, „Współczesna Ekonomia” 2008, nr 7.
 • Gostomczyk B., Praktyczne wykorzystanie wybranych modeli predykcji bankructwa na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego X, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, z. 729.
 • Grzegorzewska E., Runowski H., Zdolności prognostyczne polskich modeli dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw rolniczych, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2008, t. 95, z. 3/4.
 • Hamrol M., Chodakowski J., Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2008, nr 3.
 • Juszczyk S., Balina R., Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw spedycyjnych jako bankowe narzędzie decyzyjne, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, z. 78.
 • Karnowska G., Małecka A., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa PGE, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, z. 76.
 • Kisielińska J., Waszkowski A., Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2010, z. 82.
 • Kitowski J., Metody dyskryminacyjne w badaniu sprawozdań finansowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, z. 74.
 • Kocel J., Kwiecień R., Metoda określania syntetycznego wskaźnika efektów gospodarowania zasobami przyrodniczymi, ludzkimi i ekonomicznymi nadleśnictw, „Leśne Prace Badawcze” 2010, nr 71.
 • Koralun-Bereźnicka J., Ocena możliwości wykorzystania wybranych funkcji dyskryminacji w analizie polskich spółek giełdowych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2006, nr 69.
 • Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomista” 2006, nr 2.
 • Mentel G., Analiza dyskryminacyjna ryzyka upadłości, „Annales UMCS. Sectio H” 2013, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.409.
 • Mirowska D., Lasek M., Porównanie skuteczności modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej służących prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2010, nr 1.
 • Pieńkowska M., Przewidywanie kryzysu. Zarządzanie ryzykiem w biznesie, „Nowe Życie Gospodarcze” 2004, nr 13.
 • Rusek O., Przydatność modeli dyskryminacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2010, z. 85.
 • Rutkowska J., Ocena przydatności metod prognozowania bankructwa w warunkach polskich, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, z. 683.
 • Sołoma A., Plesiewicz J., Wykorzystanie wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2011, z. 90.
 • Spychała M., Zastosowanie analizy wskaźnikowej oraz modeli wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw na przykładzie spółek Irena S.A. i Krosno S.A., „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 1, cz. 4.
 • Śmiglak-Krajewska M., Just M., Zastosowanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia upadłością przedsiębiorstw produkujących pasze, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 1, cz. 3.
 • Tłuczak A., Zastosowanie dyskryminacyjnych modeli przewidywania bankructwa do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2013, z. 2.
 • Wojnar J., Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2014, z. 1.
 • Wysocki F., Kozera A., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2012, nr 4.
 • Zarzecki D., Analiza dyskryminacyjna jako metoda oceny zagrożenia bankructwem, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i ocena przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.