PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Dochody gospodarstw domowych i ich determinanty – zróżnicowanie regionalne w UE

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie skali regionalnego zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych w UE oraz korelacji pomiędzy wybranymi wielkościami ekonomicznymi a dochodami do dyspozycji uzyskiwanymi przez gospodarstwa domowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Analizy dokonano w oparciu o dane publikowane przez Eurostat dla 2013 r. z podziałem na regiony NUTS 2, wykorzystując współczynnik korelacji Pearsona jako miarę siły i kierunku związku korelacyjnego pomiędzy badanymi zmiennymi.
EN
The aim of this study is to determine the scale of regional variation in household incomes in the EU and the correlation between the selected economic values and disposable income per capita. The analysis is based on data published by Eurostat for 2013, broken down into NUTS 2 regions using the Pearson correlation coefficient as a measure of the strength and direction of the correlation relationship between the tested variables.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Balvočiūtė R., Change in Income Inequality in the EU Countries in 2005–2011, “Economic and Business” 2014, No. 25.
 • Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Ćwiek M., Wałęga A., Diversification of income due to the level of education in Poland, [w:] J. Vopava, V. Douda, R. Kratochvil, M. Konecki (eds.), Proceedings of MAC-EMM 2015 in Prague, MAC Prague consulting Ltd., Prague 2015.
 • Eurostat, Living Conditions in Europe, Luxembourg 2014.
 • Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Determinanty poziomu i zróżnicowania dobrobytu gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004–2012, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014, nr 35.
 • Kołodko G., Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 39.
 • Kot S., Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Leszczyńska M., Dysproporcje dochodów ludności w przekroju regionalnym, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2006, nr 8.
 • Pizło W., Mazurkiewicz-Pizło A., Regionalne zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów, Rolnictwa i Agrobiznesu” 2014, z. 6.
 • Podolec B., Ulman P., Wałęga A., Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 • Roeske-Słomka I., Dochody i wydatki gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993–1997, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.Urz. L 154 z późn. zm.).
 • Zwierz P., Zróżnicowanie poziomu realnych dochodów i wydatków gospodarstw domowych między obszarami miejskimi i wiejskimi w Polsce, „Europa Regionum” 2013, t. 16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_189
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.