PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Ryzyko podatkowe i instrumenty jego minimalizacji w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the area of tax risk in the Polish tax system. Theoretical model which refers to these areas and sources of tax risk was proposed. Based on the Polish tax law regulation, solutions minimizing tax risk are verified. There was proposed the hypothesis that all of the instruments, which tend to minimize this risk, focus on one area. Verification presented in the article confirms this hypothesis. The legislator implements new methods of minimizing tax risk only in the area associated with the tax base construction.
PL
W artykule zostały omówione obszary ryzyka podatkowego występujące w systemie podatkowym. Autor tworzy model teoretyczny obszarów występowania takiego ryzyka ze wskazaniem źródeł jego powstawania. Następnie, w oparciu o rozwiązania legislacyjne obowiązujące w Polsce, analizuje instrumenty, które ustawodawca wprowadził celem minimalizacji tego ryzyka. W świetle zaproponowanej hipotezy o selektywnym wprowadzaniu rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe, zaprezentowana analiza potwierdza tę hipotezę. Ustawodawca koncentruje się bowiem wyłącznie na ryzyku związanym z konstrukcją podatku, pomijając pozostałe obszary jego występowania.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Bakker A., Kloosterhof S., Tax Risk Management, from Risk to Opportunity, IBFD, Amsterdam 2010.
 • Erle B., Tax Risk Management and Board Responsibility, [w:] W. Schön (ed.), Tax and Corporate Governance, “MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law” 2008, Vol. 3.
 • Famulska T. (red.), Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013b.
 • Famulska T. (red.), Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013a.
 • Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, SGH, Warszawa 2004.
 • Jędruszek O., Łukaszewicz-Obierska A., Ziobrowski J., Zarządzanie ryzykiem podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, University of Boston Press, Boston 1921.
 • Orzeczenie TK z dnia 19 października 1993 r., K. 14/92, OTK 1993, cz. II, poz. 35.
 • Orzeczenie TK z dnia 30 listopada 1993 r., K. 18/92, OTK 1993, cz. II, poz. 41.
 • Rego S., Tax Risk and the Cost of Equity Capital, Indiana University, September 2013.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zrządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2032 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1888 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2017, poz. 201 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1523 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1369 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. poz. 658).
 • Wyrok TK z dnia 25 kwietnia 2001 r., K 13/01, OTK ZU 2001, nr 4/200, poz. 81.
 • Wyrok TK z dnia 27 lutego 2002 r., K 47/01, OTK-A 2002, nr 1, poz. 68.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.