PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Analiza wrażliwości zapotrzebowania na aktywa rezerwowe w Polsce w latach 2004–2015

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Optymalny poziom aktywów rezerwowych różni się dalece w zależności od specyfiki ekspozycji gospodarki na zewnętrzne szoki i ich tolerancji, co tłumaczy zróżnicowane zapotrzebowanie na aktywa rezerwowe także wśród gospodarek o zbliżonym poziomie rozwoju gospodarczego. Dlatego, jako bezpieczny poziom aktywów rezerwowych, należy uznać taką ich wysokość, która wywołuje trwałe obniżenie premii za ryzyko, oczekiwanej przez inwestorów, a tym samym zapewnia łatwiejszy i tańszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania zadłużenia i rozwoju, poprawiając tym perspektywy wzrostu gospodarczego i wzmagając inwestycje. Przeprowadzona scenariuszowa analiza zapotrzebowania na aktywa rezerwowe w Polsce w latach 2004–2015 w sytuacji wystąpienia szoku zewnętrznego skutkującego spadkiem wpływów z eksportu, częściowym odpływem zagranicznego względnie ruchliwego kapitału portfelowego i wycofaniem części środków przez macierzyste banki zagraniczne potwierdza wrażliwość polskiej gospodarki na zewnętrzne szoki i po części tłumaczy niższą na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej rynkową wycenę wiarygodności i w konsekwencji wyższy rynkowy koszt kapitału.
EN
The optimal level of reserve assets varies widely depending on the specifics of the economy’s exposure to and tolerance of external shocks, which explains different reserve assets needs also among economies with similar levels of economic development. Therefore, the level of reserve assets should be considered as a safe level, if it creates sustained reduction in the investor’s risk premium, thereby providing easier and cheaper access to external financing of debt and development, enhancing growth prospects and boosting investment. A scenario analysis of the need for reserve assets in Poland in the years 2004–2015 done in the case of an external shock resulting in a decrease in exports, a partial flight of foreign portfolio investment and the bank-related outflows from Polish banking sector dominated by foreign-owned institutions, confirms the sensitivity of the Polish economy to external shocks and explains its lower credibility and higher cost of capital as compared with other countries of Central and Eastern Europe.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Aizenman J., Lee J., International Reserves: Precautionary vs. Mercantilist Views, Theory, and Evidence, “IMF WP” 2005, Vol. 5/198.
 • Aizenman J., Marion N., The High Demand for International Reserves in the Far East: What’s Going On?, “NBER WP” 2002, Vol. 9266.
 • Caballero R.J., Panageas S., A Quantitative Model of Sudden Stops and External Liquidity Management, “NBER WP” 2005, Vol. 11293.
 • Caballero R.J., Panageas S., Contingent Reserves Management: An Applied Framework, “NBER WP” 2004, Vol. 10786.
 • Cordella T., Yeyati E.L., A (New) Country Insurance Facility, “IMF WP” 2005, Vol. 05/23.
 • Dumičić M., Ridzak T., Determinants of sovereign risk premia for European emerging markets, “Financial Theory and Practice” 2011, Vol. 35(3).
 • Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat [dostęp: 10.10.2017].
 • García P., Soto C., Large Hoardings of International Reserves: Are They Worth It?, “Central Bank of Chile WP” 2004, Vol. 299.
 • GUS, https://stat.gov.pl [dostęp: 10.10.2017].
 • Heinz F.F., Sun Y., Sovereign CDS spreads in Europe – The role of global risk aversion, economic fundamentals, liquidity, and spillovers, “IMF WP” 2014, Vol. 17.
 • IMF, Assessing Reserve Adequacy, 2011.
 • IMF, Assessing Reserve Adequacy – Further Considerations, 2013.
 • IMF, Assessing Reserve Adequacy – Specific Proposals, 2015.
 • Jeanne O., Rancière R., The Optimal Level of International Reserves for Emerging Market Countries: Formulas and Applications, “IMF WP” 2006, Vol. 6/229.
 • Jeanne O., Wyplosz C., The International Lender of Last Resort: How Large is Large Enough?, “NBER WP” 2001, Vol. 8381.
 • KNF, www.knf.gov.pl [dostęp: 10.10.2017].
 • Llaudes R., Salman F., Chivakul M., The Impact of the Great Recession on Emerging Markets, “IMF WP” 2010, Vol. 10/237.
 • MF, www.finanse.mf.gov.pl [dostęp: 10.10.2017].
 • MFW, www.imf.org [dostęp: 10.10.2017].
 • NBP, www.nbp.pl [dostęp: 10.10.2017].
 • NIK, Zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami dewizowymi. Informacja o wynikach kontroli, 10 marca 2014.
 • Redo M., An analysis of economic changes in the countries of Central and Eastern Europe belonging to the European Union in the years 2003–2014, “TIS” 2015b, No. 1(8).
 • Redo M., Analiza poziomu i struktury rezerw dewizowych w Polsce w latach 1998–2014, „ZN WSB we Wrocławiu” 2015a, nr 4(15).
 • Redo M., Bezpieczeństwo finansów publicznych – wpływ ekspansji fiskalnej na poziom kosztu kapitału w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] A. Jackiewicz, A. Trzaskowska-Dmoch (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki, CeDeWu, Warszawa 2017.
 • Redo M., Istota i znaczenie oficjalnych aktywów rezerwowych w gospodarkach rozwijających się, „ZN WSB we Wrocławiu” 2013a, nr 5(37).
 • Redo M., Prawne i finansowe aspekty zarządzania rezerwami dewizowymi w Polsce, „Athenaeum” 2014a, nr 42.
 • Redo M., Rezerwy dewizowe na świecie – analiza i ocena poziomu, dynamiki i struktury w latach 1995–2012, „ZN WSB we Wrocławiu” 2014b, nr 6(44).
 • Redo M., Sustaining government budget deficits as a cause for the cost of public debt service increase in Western European countries in the 1995–2015 period, „TIS” 2016, No. 1(9).
 • Redo M., Źródła pochodzenia rezerw walutowych – analiza przepływów międzynarodowych w Polsce pod kątem akumulacji aktywów rezerwowych, „ZN WSB we Wrocławiu” 2013b, nr 38.
 • Silva A., The Self-insurance Role of International Reserves and the 2008–2010 Crisis, “Banco Central do Brasil WP” 2011, No. 256.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_251
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.