PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Zasady odliczania podatku VAT przy nabyciu dóbr inwestycyjnych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a finanse przedsiębiorstw

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W przypadku nabycia lub wytworzenia dóbr inwestycyjnych stosowane są różne systemy odliczania podatku VAT, mające zapewnić neutralność podatkową. Systemy te, zdeterminowane przeznaczeniem nabytego dobra, niosą dla finansów przedsiębiorstw różne konsekwencje. Artykuł ma na celu zidentyfikowanie i analizę systemów odliczania podatku VAT w odniesieniu do wydatków na nabycie lub wytworzenie dóbr inwestycyjnych wraz z oceną ich wpływu na finanse przedsiębiorstw.
EN
There are different systems of VAT deductibility, in case of purchase or production of capital goods, designed to safeguard tax neutrality. The systems, determined by the intended purpose of the good, have various consequences for finances of enterprises. The article aims at identifying and analysing of the systems of VAT deductibility as regards expenditure on purchase or production of capital goods with the assessment of its impact on finances of enterprises.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Ciupek B., Famulska T. (red.), Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r.).
 • Dyrektywa Rady 2009/162/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 10 z 15 stycznia 2010 r.).
 • Famulska T., Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2007.
 • Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-92/13, Gemeente’s Hertogenbosch (EU:C:2014:267).
 • Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-434/03, Charles-Tijmens (EU:C:2005:48).
 • Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-460/07, Puffer (EU:C:2008:714).
 • Rogowska-Rajda B., Pojazdy samochodowe w działalności gospodarczej w aspekcie VAT, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, z. 294.
 • Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Nieodpłatne świadczenie usług w podatku VAT w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015, nr 11.
 • Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Odliczanie podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z samochodami w świetle prawa unijnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 4.
 • Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Skutki odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług w finansach przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2014, z. 1.
 • Swinkels J.J.P., Limitations and justification of the European Court of Justice's doctrine of asset labelling, “International VAT Monitor” 2009, No. 4.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016, poz. 710 ze zm.).
 • Wniosek z dnia 7 listopada 2007 r. dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej COM(2007)677.
 • Wolański R., System podatkowy w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 • Wyrok TSUE w sprawie C-16/00, Cibo (EU:C:2001:495).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-25/03, HE (EU:C:2005:241).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-32/03, Fini (EU:C:2005:128).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-63/04, Centralan Property (EU:C:2005:773).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-72/05, Wollny (EU:C:2006:573).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-92/13, Gemeente’s Hertogenbosch (EU:C:2014:2188).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-108/14, Larentia (EU:C:2015:496).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-110/94, INZO (EU:C:1996:67).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-118/11, Eon Aset Menidjmunt (EU:C:2012:97).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-153/11, Kłub OOD (EU:C:2012:163).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-234/11, TEC Chaskowo (EU:C:2012:644).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-257/11, Gran Via Moineşti (EU:C:2012:759).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-378/02, Waterschap (EU:C:2005:335).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-434/03, Charles-Tijmens (EU:C:2005:463).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-437/06, Securenta (EU:C:2008:166).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-460/07, Puffer (EU:C:2008:714).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-496/11, Portugal Telecom (EU:C:2012:557).
 • Wyrok TSUE w sprawie C-515/07, VNLTO (EU:C:2009:88).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_263
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.