PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Wpływ płynności finansowej na wzrost przedsiębiorstw notowanych na NewConnect

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wzrost przedsiębiorstw na rynku kapitałowym odgrywa znaczącą rolę zarówno w kontekście realizacji indywidualnych celów właścicieli i menedżerów, jak i celu makroekonomicznego, jakim jest wzrost gospodarczy kraju. Właściciele, decydując się na zakup akcji spółki, liczą na wzrost jej wartości, z którą wiąże się wzrost zysków, a menedżerowie przez fakt wzrostu jednostki gospodarczej uzasadniają swoje oczekiwania związane z wysokim wynagrodzeniem. Wzrost jest zatem istotnym elementem analiz przeprowadzanych na rynku kapitałowym, które uwzględniają ten proces np. w wycenie papierów wartościowych. Analiza problemu wzrostu przedsiębiorstw związana jest z wyborem i oceną wpływu wybranych czynników na to zjawisko, które – jak pokazują dotychczasowe wyniki badań – jest wciąż nie do końca opisane. Jednym z czynników wzrostu przedsiębiorstw jest płynność finansowa i strategie nią zarządzania. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na wzrost przedsiębiorstw pozytywny wpływ ma cykl konwersji gotówki oraz wydajność gotówkowa aktywów. Wyniki badania prowadzą do wniosku, że prowadzenie bardziej konserwatywnej polityki płynności w zakresie dynamiki obrotu gotówką oraz zwiększanie wydajności gotówkowej aktywów wpływa pozytywnie na wzrost zysków na akcję, które we właściwy sposób odzwierciedlają zjawisko wzrostu przedsiębiorstw. Dodatkowo analiza młodych przedsiębiorstw notowanych na NewConnect, które pozyskały kapitał na rozwój przez emisję akcji, pozwala ocenić sposób zarządzania nimi w obszarze płynności finansowej i realizowania celów wyznaczanych przez inwestorów.
EN
The increase in business is relevant both to achieving individual goals of the owners and managers as well as to the macroeconomic objective of economic growth. The analysis of the problem of growth determinants allows the study of the influence of selected factors on the process of development of the business. Financial liquidity is one of such factors together with strategies executed by managers. The aim of the paper is to investigate the effect of liquidity on the growth of enterprises. The study was conducted on a group of companies listed on the alternative stock market NewConnect in the years 2007–2014. The research method is based on regression of cross-sectional data taken from financial documents of units taken into consideration. The results show that the growth of enterprises is positively impacted by the cash conversion cycle and cash productivity of assets. The results of the study lead to the conclusion that more conservative liquidity policy in the dynamics of trading cash and cash performance of assets affects the growth of earnings per share, which properly determine the phenomenon of enterprise growth.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
author
References
 • Bednarski L., Waśniewski T. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Bernstein L., Again Now: How Do We Measure Cash Flow From Operations, Technical Notes, “Financial Analysts Journal” 1985, Vol. 74.
 • Damodaran, A., Return on capital (ROC), return on invested capital (ROIC) and return on equity (ROE): Measurement and implications. Return on Invested Capital (ROIC) and Return on Equity (ROE): Measurement and Implications, Stern University, New York 2007.
 • Danbolt J., Hirst I.R., Jones E., The growth companies puzzle: Can growth opportunities measures predict firm growth?, “The European Journal of Finance” 2011, Vol. 17(1), DOI: https://doi.org/10.1080/13518470903448432.
 • Ezzamel M., Mar‐Molinero C., The distributional properties of financial ratios in UK manufacturing companies, “Journal of Business Finance & Accounting” 1990, Vol. 17(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.1990.tb00547.x.
 • Gancarczyk M., Firmy wzrostowe – gospodarcze znaczenie i problemy identyfikacji, [w:] A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2008.
 • Lazaridis I., Tryfonidis D., Relationship between working capital management and profitability of listed companies in the Athens stock exchange, SSRN, 2006.
 • Lewis V.L., Churchill N.C., The five stages of small business growth, SSRN, 1987.
 • Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomista” 2006, nr 2.
 • Michałowska K., Wolnowska A., Ocena rentowności i płynności finansowej operatorów logistycznych w latach 2012–2014 na przykładzie wybranych spółek akcyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse – Rynki Finansowe – Ubezpieczenia” 2016, nr 2(80).
 • Moss J., Stine B., Cash conversion cycle and firm size: A study of retail firms, “Managerial Finance” 1983, Vol. 19.8.
 • Nita B., Pomiar płynności finansowej w kontekście zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse – Rynki Finansowe – Ubezpieczenia” 2016, nr 2(80).
 • Richards V.D., Laughlin E.J., A cash conversion cycle approach to liquidity analysis, “Financial Management” 1980, DOI: https://doi.org/10.2307/3665310.
 • Scott M., Bruce R., Five stages of growth in small business, “Long Range Planning” 1987, Vol. 20(3), DOI: https://doi.org/10.1016/0024-6301(87)90071-9.
 • Szczepankowski P., Efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku NewConnect w ujęciu sektorowym, „Współczesna Ekonomia” 2010, nr 1(13).
 • Zawadzka D., Ardan R., Szafraniec-Siluta E., Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce – ujęcie modelowe, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Seria: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2011, nr 88.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.