PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrumentoptymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego (na przykładzie RIO w Kielcach)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor podjął próbę przedstawienia roli Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w usprawnieniu działania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego. W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia z systemu dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu pojęciowego, podmiotowego dyscypliny finansów publicznych oraz ogólnej charakterystyki kar, które komisje orzekające mogą wymierzać w stosunku do osób uporczywie ignorujących przepisy prawa, zaburzając ład finansów publicznych.
EN
The author has attempted to present the role of the Regional Trial Commission in cases of violation of public finance discipline at the Regional Audit Chamber in Kielce in improving the functioning of financial management of local government units of the Świętokrzyskie Province. The article presents selected issues connected with the system of public finance discipline with particular emphasis on the conceptual, subjective public finance discipline scope, and general characteristics of the penalties that adjudicating committees can dispense with respect to persons who persist in breaching the law, distorting the organization of public finance.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
author
References
 • Bożek W., Odstąpienie od wymierzenia kary oraz efektywność kar w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2015, nr 2(3).
 • Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi, „Finanse Komunalne” 2012, nr 5.
 • Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa 2000.
 • Gajl N., Gospodarka budżetowa w świetle prawa porównawczego, PWN, Warszawa 1993.
 • Lipiec-Warzecha L., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Orzeczenie GKO z dnia 2 września 2010 r., BDF1/4900/46/52/RN-18/10/1322.
 • Orzeczenie RKO z dnia 25 października 2011 r., RKO/25/10/11/RKO-1/09, „Biuletyn NDFP” 2012, nr 1, poz. 10.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz.U. 2013, poz. 930).
 • Sołtyk P., Wniosek o ukaranie, [w:] W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • Sprawozdania GKO za lata 2011–2015.
 • Surówka K., Winiarz M., Dyscyplina finansów publicznych jako narzędzie ochrony zasad dysponowania środkami publicznymi w JST, [w:] K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska (red.), Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. 2013., poz. 168 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1870).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 240, poz. 1429).
 • Walczak P., Odpowiedzialność w ramach dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej, [w:] J. Borkowska (red.), Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Winiarz M., Ochrona prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w samorządzie na przykładzie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, „Zeszyt Naukowy PTN w KRakowie” 2011, nr 10.
 • Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo WSB, Poznań 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.