PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Ocena ryzyka eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych w Polsce dla potrzeb ich ubezpieczenia od wybranych zdarzeń losowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Starting in the late 20th century, we are seeing increased interest in obtaining energy from renewable sources. One of those sources is wind energy and its use. Increased interest in offshore wind farms in Poland is caused by the introduction of numerous restrictions on the construction of terrestrial power plants. The purpose of this article is to assess the operational risk of offshore wind farms from the point of view of their ability to be covered by insurance. The article discusses the principles of their functioning, the accompanying natural hazards as well as the general conditions of their coverage by indicating the subject of insurance, the scope of insurance and the sum insured. General conditions of operation of offshore wind farms were discussed.
PL
Począwszy od końca XX w., obserwuje się wzrost zainteresowania pozyskaniem energii z odnawialnych źródeł. Jednym z nich jest energia wiatru. Wprowadzenie licznych ograniczeń dotyczących budowy lądowych elektrowni wiatrowych powoduje, nie tylko w Polsce, wzrost zainteresowania morskimi elektrowniami wiatrowymi. Celem artykułu jest ocena ryzyka eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych z punktu widzenia możliwości objęcia ich ochroną ubezpieczeniową. W opracowaniu omawiamy zasady ich funkcjonowania, towarzyszące im zagrożenia naturalne, a także ogólne warunki objęcia ich ochroną ubezpieczeniową, wskazując na przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia oraz sumę ubezpieczenia. Ponadto omawiamy w sposób ogólny warunki eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Andrzejewski W., Kto płaci za spadek wartości nieruchomości, „Czysta Energia” 2015, nr 3.
 • Appleyard D., Wind Insurance Clair Analysis Reveals Reed for Monitoring, “Renewable Energy World” 2013, www.renewableenergyworld.com/articles/2013/08/wind-insurance-claim-analysis-reveals-monitoring-need.html [dostęp: 10.10.2017].
 • August M., Elektrownie wiatrowe – kompleksowy zarząd techniczny, „Czysta Energia” 2013, nr 9.
 • Bakoń T., Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych, „Elektro Info” 2015, nr 9.
 • Bakoń T., Krzemińska A., Repowering w energetyce wiatrowej, „Elektro Info” 2012, nr 12.
 • Biliński S., Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – niebezpieczne rozwiązania, „BGK” 2016, nr 8.
 • Chejran M., Pierwsza na świecie pływająca turbina wiatrowa, „Globenergia” 2011, nr 3.
 • Cieślak M., Koncepcja ochrony przeciwpożarowej oraz certyfikacji systemów przeciwpożarowych elektrowni wiatrowych, Certyfikacja, Aprobaty i Rekomendacje, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, CNBOP-PIB, Józefów 2012.
 • Dudek K., Czy naprawdę wiatraki są szkodliwe dla ptaków?, „Czysta Energia” 2014, nr 11.
 • Elektrownie wiatrowe – kompleksowy zarząd techniczny, „Czysta Energia” 2013, nr 9.
 • Elektrownie wiatrowe – systemy elektronicznego nadzorowania pracy, „Czysta Energia” 2013, nr 5.
 • Europa buduje, Polska planuje, „Agroenergetyka” 2013, nr 4.
 • Grochowski G., Energia wiatrowa czy rzeczywiście jest ekologiczna i darmowa?, „Nowa Elektronika” 2005 (listopad).
 • Gutkowski B., Barmański M., Witoński M., Możliwości rozwoju energetyki morskiej na Bałtyku, „Czysta Energia” 2009, nr 1.
 • Gutkowski B., Witoński M., Joeck R., Koncepcja rozwoju sieci morskich na Morzu Bałtyckim, „Czysta Energia” 2012, nr 6.
 • Jakość zasilania – poradnik. Generacja rozproszona i odnawialne źródła energii, http://copperalliance.eu/docs/librariesprovider3/8_1_generacja-rozproszona-i-odnawialne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-energii_wprowadzenie-pdf.pdf?Status=Master&sfvrsn=0 [dostęp: 10.10.2017].
 • Jankowski S., Elektrownia wiatrowa, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2014 (maj).
 • Karliński L., Maksymiuk M., Przeszkody lotnicze, „Elektro Info” 2005, nr 6.
 • Kloskowski D., Tsunami na Bałtyku, „Przegląd Morski” 2009, nr 7.
 • Kłos M., Paska J., Elektrownia wiatrowa z zasobnikiem energii, „Przegląd Elektrotechniczny” 2008, nr 2.
 • Kotkowska I., Morska energetyka wiatrowa szansą dla polskiego przemysłu, „Czysta Energia” 2010, nr 7–8.
 • Kotowski W., Konopka E., Śmigła na morze, „Energia” 2012, nr 9–10.
 • Krampitz I., Schmitz L., Dłuższa eksploatacja turbiny wiatrowej, „Czysta Energia” 2014, nr 10.
 • Kreiling-Rittal J., Bezpieczne zasilanie elektrowni wiatrowych, „Elektro Info” 2011, nr 12.
 • Majchrzak H., Perspektywy rozwoju morskich farm, „Czysta Energia” 2014, nr 11.
 • Mazurkiewicz B., Analiza katastrofy platformy półzanurzonej, „Inżynieria Morska” 1982, nr 4.
 • Monkiewicz J. (red.), Podstawy ubezpieczeń, t. 3: Produkty, Poltext, Warszawa 2001.
 • Morska energetyka w liczbach, http://morskiefarmywiatrowe.pl/mew-w-liczbach [dostęp: 10.10.2017].
 • Nadolny K., Tribologia kół zębatych. Zagadnienie trwałości i niezawodności, Zakład Poligrafii Instytutu Technologii i Eksploatacji, Radom 1999.
 • Ogonowska A., Farmy wiatrowe na morzu, „Czysta Energia” 2008, nr 3.
 • Olszewski R., Ubezpieczenie morskich platform wiertniczych, „TGM” 1980, nr 1.
 • Parys S., Joeck R., Możliwości wprowadzenia do KSE mocy z MFW na Bałtyku, „Czysta Energia” 2011, nr 9.
 • Piasecka I., Perspektywy rozwoju morskich (offshore) farm wiatrowych, 2016, http://naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl/fileadmin/doc/artykuly/nowe/PERSPEKTYWY_ROZWOJU_MORSKICH__OFFSHORE__FARM_WIATROWYCH.pdf [dostęp: 12.09.2017].
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. 2003, nr 130, poz. 1193 z poźn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia akcji przeciwlodowych na wodach morskich (Dz.U. 2012, poz. 215 z późn. zm.).
 • Skliński R., Jakość energii elektrycznej w wybranej elektrowni wiatrowej na podstawie wyników badań jej parametrów i standardów, „Wiadomości Elektroniczne” 2016, nr 4.
 • Sofuł A., Wiatraki na pełne morze, „Dziennik Gazeta Prawna”, 13 września 2016 r.
 • Sokołowski J., Kolejna szansa na OZE inwestycje offshore, „Czysta Energia” 2012, nr 5.
 • Sowa A., Wincencik K., Ochrona przed zagrożeniami stwarzanymi przez prądy udarowe podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w elektrowniach wiatrowych, „Energetyka” 2008 (marzec).
 • Sowa T., Podstawowe aspekty ochrony przepięciowej elektrowni wiatrowych, „Elektro Info” 2011, nr 5.
 • Strzyżewski J., Oznakowanie przeszkód lotniczych, „Elektro Info” 2003, nr 7–8.
 • Szczerba T., Elektrownie wiatrowe – systemy elektronicznego nadzoru pracy, „Czysta Energia” 2013, nr 5.
 • Szklarska K., Seweryn B., Due diligence farm wiatrowych, „Czysta Energia” 2012, nr 2.
 • Szyjko C.T., Bałtyk szansą polskiej energetyki, „Przedsiębiorstwo Przyszłości” 2013, nr 2.
 • Ubezpieczenie elektrowni wiatrowych, www.gothaer.pl/pl-dla-firm-produkt/1008/ubezpieczenia-dla-sektora-energii-odnawialnej/ubezpieczenie-elektrowni-wiatrowych [dostęp: 09.10.2017].
 • Ustawa z dnia 21 maja 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. nr 153, poz. 1502 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. 2012, nr 228, poz. 1368 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach z zakresu elektrowni wiatrowych (Dz.U. 2016, poz. 961).
 • Wójcik M., Stryjecki M., Kiedy powstanie pierwsza polska farma wiatrowa na morzu, „Czysta Energia” 2014, nr 5.
 • Wysoczański T., Przeglądy techniczne elektrowni wiatrowych, „Czysta Energia” 2015, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_315
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.