PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Wypłata dywidend a zdolność przedsiębiorstwa do rozwoju – analiza na przykładzie spółek giełdowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The relationship between dividend decisions and investment decisions of companies has been the subject of scientific analyses and inquiry for decades. They show that the tendency of companies to pay dividends and their amount are determined among other things by their stage of development. According to the theory of dividends based on the life cycle, most income dividend is spent on dividends by companies in the phase of maturity, because their investment capabilities are limited and the demand for external capital is little. The aim of the article is to check whether the assumptions of this theory are true in Polish conditions. The analysis included 75 companies, which in the years from 2014 to 2016 each year shared the profits with their shareholders. With regard to the regularity of paying dividends these companies have been defined as dividend companies. By studying the relationship between the amount of dividends, net financial results and the value of equity and assets of the companies, it was demonstrated to what extent the payment of dividends determines the change as far as their material and capital resources are concerned. The negative correlation between the amount paid dividends and an increase in assets and equity was confirmed, which is consistent with the theory of dividends based on the life cycle of a company.
PL
Zależność między decyzjami dywidendowymi a decyzjami inwestycyjnymi przedsiębiorstw od kilkudziesięciu lat stanowi przedmiot analiz i dociekań naukowych. Wynika z nich, że skłonność firm do płacenia dywidend i ich wysokość determinowane są m.in. przez stadium ich rozwoju. Zgodnie z teorią dywidend, opartą o cykl życia firmy, najwięcej zysku przeznaczają na dywidendy przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie dojrzałości, ponieważ ich możliwości inwestycyjne są ograniczone, a zapotrzebowanie na kapitały zewnętrzne jest niewielkie. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy w warunkach polskich założenia tej teorii są prawdziwe. Analizą objęto 75 spółek, które w latach 2014–2016 corocznie dzieliły się zyskiem z akcjonariuszami. Mając na względzie regularność płacenia dywidend, spółki te określono mianem spółek dywidendowych. Badając relację między kwotami dywidend, wynikami finansowymi netto a wartością kapitałów własnych i aktywów spółek, wykazano, w jakim stopniu wypłata dywidend determinuje zmiany ich zasobów majątkowych i kapitałowych. Potwierdzono ujemną zależność między wielkością płaconych dywidend a przyrostem aktywów i kapitałów własnych, co jest zgodne z teorią dywidend opartą o cykl życia firmy.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Brigham E.F., Houston J.F., Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 2005.
 • DeAngelo H., DeAngelo L., Stulz R., Dividend Policy and the Earned/Contributed Capital Mix: A Test of the Life-cycle Theory, “Journal of Financial Economics” 2006, Vol. 81(2),
 • Fama E.F., French K.F., Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt, “Review of Financial Studies” 2002, Vol. 15(1).
 • Grullon G., Michaely R, Swaminathan B., Are Dividends Changes a Sign of Firm Maturity?, “Journal of Bussines” 2002, Vol 75(3).
 • McManus D., Gwilym O., Thomas S.H., Payment history, past returns and the performance of UK zero dividend stocks, “Managerial Finance” 2006, Vol. 32(6), DOI: https://doi.org/10.1108/03074350610666247.
 • Miller M., Modigliani F., Dividend Policy, Growth and Valuation of Shares, “The Journal of Finance” 1961, Vol. 34(4), DOI: https://doi.org/10.1086/294442.
 • Mueller D., A Life Cycle Theory of the Firm, “Journal Industrial Economics” 1972, Vol. 20(3), DOI: https://doi.org/10.2307/2098055.
 • Myers S.C., Majluf N.S., Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, “Journal of Financial Economics” 1984, Vol. 13(2), DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0.
 • Sierpińska-Sawicz A., Cykl życia a polityka dywidend i poziom realizowanych inwestycji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74.
 • Targalski I., Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.
 • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_361
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.