PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego – Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Revenue autonomy is one of the fundamental pillars of self-government in the economic sense. The assurance of LSUs to a significant share of own revenue should be based on their character, above all the impact on their size, the predictability, the freedom of disposal and the independence of local governments from the state budget. The level of fiscal autonomy of self-government is a derivative of national solutions adopted in Poland, the level of decentralization, the amount, type and efficiency of self-government income sources combined with the spatial distribution of the tax base and the scope of taxation power of the self-government sector. It largely determines the development opportunities of local communities. Hence, it is important to address this topic in various aspects. This work aims to analyze the level of revenue autonomy of local government units in Poland against the background of selected European Union countries, indicating the importance of taxation power in creating this autonomy.
PL
Samodzielność dochodowa stanowi jeden z podstawowych filarów samorządności w wymiarze ekonomicznym. Zapewnienie JST istotnego udziału dochodów własnych powinno wynikać z ich charakteru, przede wszystkim z możliwości oddziaływania na ich wielkość, przewidywalność, możliwość swobodnego dysponowania oraz uniezależnienia JST od sytuacji budżetu państwa. Poziom samodzielności dochodowej samorządu jest pochodną przyjętych w kraju rozwiązań w zakresie organizacji państwa, poziomu decentralizacji zadań, ilości, rodzaju i wydajności źródeł dochodów przyznanych JST w połączeniu z przestrzennym rozmieszczeniem bazy podatkowej oraz zakresu przyznanego sektorowi samorządowemu władztwa podatkowego. W znacznym stopniu decyduje on o możliwościach rozwojowych wspólnot samorządowych. Stąd ważne jest podejmowanie tego tematu w różnych aspektach. Celem opracowania jest poddanie analizie stopnia samodzielności dochodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej ze wskazaniem znaczenia władztwa podatkowego w kształtowaniu tej samodzielności.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Ahmad E., Craig J., Intergovernmental Transfers, [w:] T. Ter-Minassian (ed.), Fiscal Federalism in Theory and Practice, DC: International Monetary Fund, Washington 1997.
 • Barej E., Zakres władztwa podatkowego – na przykładzie miast na prawach powiatu w województwie zachodniopomorskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2013, nr 108.
 • Blöchliger H., Less than you thought: The fiscal autonomy of sub central governments, Economics Department and Center for Tax Policy and Administration, OECD 2006.
 • Brzozowska K., Kogut-Jaworska M., Władztwo podatkowe w ocenie samodzielności dochodowej gmin w Polsce, „Annales UMCS, Sectio H” 2016, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.327.
 • Dębowska-Romanowska T., Zasady podziału dochodów pomiędzy państwo i samorząd terytorialny, [w:] W. Wójtowicz (red.), Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 • Feret E., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego gwarancją samorządnego działania społeczności lokalnych, [w:] W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk (red.), Prawo naszych sąsiadów, t. 1: Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszów–Przemyśl 2013.
 • Hausner J. (red.), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013.
 • Jaworska M., Kożuch A.J., Ocena przydatności wybranych metod WAP w analizie samodzielności finansowej gmin, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 2012, nr 1.
 • Kogut-Jaworska M., Instrumenty stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego, [w:] L. Patrzałek (red.), Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań–Wrocław 2007.
 • Kornberger-Sokołowska E., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LexixNexis, Warszawa 2012.
 • Kosek-Wojnar M., Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni” 2006, nr 4.
 • Łuszkiewicz M., Znaczenie samodzielności dochodowej, „Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa. Gazeta samorządu i administracji” 2013, nr 7.
 • Neneman J., Swianiewicz P., Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w Polsce, Ekspertyza BGK, Warszawa 2013 (czerwiec).
 • OECD, Fiscal federalism 2016: making decentralistion work, 2016.
 • Piotrowska-Marczak K., Finanse lokalne w Polsce, PWN, Warszawa 1997.
 • Poniatowicz M., Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 404.
 • Sawicka K., System prawno-finansowy samorządu terytorialnego, [w:] I. Czaja-Hliniak (red.), Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, KTE sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012.
 • Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa 2013.
 • Taufiq Ritonga I., Developing a measure of local government’s financial condition, “Journal of Indonesian Economy and Business” 2014, Vol. 29(2).
 • Wójtowicz K., Udział w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Annales UMCS. Sectio H” 2014, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.2.135.
 • Wulansari D., Analysis on local government performance, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2010.
 • www.oecd.org/ctp/federalism/fiscal-decentralisation-database.htm [dostęp: 03.10.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_371
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.