PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Fundusz kompensacyjny jako metoda finansowania powszechnych usług pocztowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Member States of the European Union are obliged to provide all citizens with universal postal services. The aim of the article is to present the concept of compensation fund as a method of financing universal postal services provided by the postal operator and to indicate the implications arising from the solutions applied in the Polish legal system. The article’s thesis is to state that the current mechanism for universal postal service compensation is defective and ineffective from the point of view of the designated operator. The study concludes that the preferred form of financing the net cost should be the full subsidy from the budget, and the unjustified burden on the operator of the full net cost value as a real additional burden rather than the loss on universal service.
PL
Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do zapewnienia wszystkim obywatelom dostępu do powszechnych usług pocztowych. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji funduszu kompensacyjnego jako metody finansowania powszechnych usług pocztowych świadczonych przez operatora pocztowego oraz wskazanie implikacji wynikających z zastosowanych w polskim porządku prawnym rozwiązań. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że obecnie funkcjonujący mechanizm rekompensaty świadczenia powszechnych usług pocztowych jest wadliwy i nieskuteczny z punktu widzenia operatora wyznaczonego. Opracowanie kończy konstatacja, że preferowaną formą finansowania kosztu netto powinna być pełna dopłata ze środków budżetowych i uznanie za nieuzasadnione obciążenie operatora pełnej wartości kosztu netto jako rzeczywistego dodatkowego obciążenia, a nie jedynie do wysokości straty na usługach powszechnych.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
 • Boldron F., Borsenberger C., Joram D., Lecou S., Roy B., A dynamic and endogenous approach to financing the USO in a liberalized environment, [w:] M.A. Crew, P.R. Kleindorfer (eds.), Progress in the Competitive Agenda in the Postal and Delivery Sector, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA 2009.
 • Borowiec L., Koncepcja kosztu netto usług komunalnych w Polsce, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
 • Borowiec L., Metoda weryfikacji kosztu netto usług powszechnych jako nieuzasadnionego obciążenia operatora wyznaczonego, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 • Borowiec L., Szacowanie kosztu netto usługi powszechnej na wybranym przykładzie, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 • Dietl H., Grütter A., Lutzenberger M., Methods of Estimating the Cost of the Universal Service Obligation, University of Zurich, Zurich 2007.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty.
 • ERGP, Net Cost Calculation and Evaluation of a Reference Scenario, 2012, http://ec.europa.eu/internal_market/ergp/docs/documentation/ergp-11-17-rev-1_en.pdf [dostęp: 15.10.2017].
 • Frontier Economics, Net costs of elements of the universal service, London 2008.
 • Frontier Economics, Study on the principles used to calculate the net costs of the postal USO, 2012, http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/2012-net-costs-uso-postal_en.pdf [dostęp: 15.10.2017].
 • Instytut Pocztowy, Instytucja pocztowego operatora wyznaczonego w Unii Europejskiej. Przegląd rozwiązań krajowych w zakresie świadczenia pocztowych usług publicznych w 27 państwach Unii Europejskiej, Warszawa 2014.
 • Jaag C., Entry Deterrence and the Calculation of the Net Cost of Universal Service Obligations, Swiss Economics, Zurych 2010.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów nt. „Ramy jakości dotyczące usług świadczonych w interesie ogólnym”, Bruksela, KOM(2011) 900, 20.12.2011.
 • Komunikat Komisji Europejskiej, State aid: Commission approves financing of Polish Post’s universal service obligation via a compensation fund, Brussels 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6176_en.htm [dostęp: 22.03.2017].
 • Poczta Polska, Sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, www.uke.gov.pl/sprawozdanie-poczty-polskiej-z-rachunkowosci-regulacyjnej-za-rok-2015-20422 [dostęp: 22.03.2017].
 • Rozbiecki M., Wojciech R., Koszt netto pocztowej usługi powszechnej i jego finansowanie, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2014, nr 2(3).
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE 2012, C 326/47), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL [dostęp: 22.03.2017].
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej, Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2013, Warszawa 2014.
 • Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.