PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Czynniki organizacyjne funduszy wpływające na poziom ryzyka inwestycyjnego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było zbadanie zależności poziomu ryzyka inwestycyjnego od wybranych cech organizacyjnych. Analizę przeprowadzono dla 69 krajowych funduszy mieszanych, z podziałem na fundusze stabilnego wzrostu, zrównoważone oraz aktywnej alokacji, działających w okresie 2000–2015. W badaniu uwzględniono cztery popularne miary ryzyka oraz czynniki organizacyjne, takie jak: wielkość i wiek funduszu oraz współczynnik napływu aktywów do funduszu. W wyniku użycia dwóch metod regresji dla danych przestrzenno-czasowych ustalono, że wraz ze zwiększaniem się wartości aktywów zarządzanych przez fundusze, poziom zmienności, zagrożenia, wrażliwości oraz dopasowania do wzorca ulegał zwiększeniu. Czynnik określający wiek funduszu był w stanie istotnie oddziaływać na poziom ryzyka, ale głównie mierzonego współczynnikiem beta oraz wskaźnikiem determinacji. Jedynie w funduszach zrównoważonych wiek podmiotu ujemnie wpływał na zmienność wyników.
EN
The aim of the article was to examine the dependence of level of investment risk on selected organizational fund characteristics. The analysis was conducted for 69 domestic mixed funds, divided into stable growth funds, balanced funds and active allocation funds, operated in the 2000–2015 period. The study employed 4 popular measures of risk and organizational factors such as size, age and inflow rate. By means of two regression methods for time-series cross-section data there was revealed that an increase of assets under management positively influences the level of variability, volatility, sensitivity and accuracy of the benchmark. A fund age factor was able to significantly influence the risk level measured mainly by beta and determination coefficients. The mentioned variable negatively impacted on variability of returns only for balanced funds.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
author
References
 • Amihud Y., Goyenko R., Mutual Fund’s R2 as Predictor of Performance, “Review of Financial Studies” 2013, Vol. 26(3), DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhs182.
 • Bliss R.T., Potter M., Schwarz Ch., Performance Characteristics of Individual vs. Team Managed Mutual Funds, “Journal of Portfolio Management” 2008, Vol. 34(3), DOI: https://doi.org/10.3905/jpm.2008.706248.
 • Blume M.E., On the Assessment of Risk, “The Journal of Finance” 1971, Vol. 26(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1971.tb00584.x.
 • Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, PWN, Warszawa 2001.
 • Filip D., Pomiar wyników oraz ryzyka polskich funduszy inwestycyjnych, „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość” 2016, nr 4(2).
 • Gandhi R.K., Perumal R., Performance of Selected Bank Mutual Funds Schemes Impact in Investors’ Decision Making, “International Journal of Advanced Research” 2016, Vol. 5(3).
 • Golec J.H., The effects of mutual fund managers’ characteristics on their portfolio performance, risk and fees, “Financial Services Review” 1996, Vol. 5(2), DOI: https://doi.org/10.1016/S1057-0810(96)90006-2.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje – instrumenty finansowe – ryzyko finansowe – inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2006.
 • Lintner J., The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, “The Review of Economics and Statistics” 1965, Vol. 47(1), DOI: https://doi.org/10.2307/1924119.
 • Vijayakumar N., Sivanmalaiappan M., Chandrasekhara Rao K., The Relationship Between Fund Performance and Fund Characteristics: Evidence from India, “The IUP Journal of Applied Finance” 2012, Vol. 18(2).
 • Witkowska D., Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005–2007, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 74.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.