PL EN


2017 | 51 | 5 |
Article title

Analiza sytuacji przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2007–2015

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było określenie sytuacji przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne odnoszące się do wskazanych przedsiębiorstw, w horyzoncie czasowym obejmującym lata 2007–2015. Jako dodatkową cechę sytuacji finansowej badanej branży wskazano statystyki dotyczące upadłości w tym obszarze we wskazanych latach analizy. Przeanalizowano szereg cech mierzalnych, takich jak wielkość należności, zobowiązań, przychodów z tytułów różnych działalności czy też zysku netto badanej grupy przedsiębiorstw. Doprowadziło to do sformułowania wniosku, iż sytuacja badanej branży w latach 2007–2015 może zostać określona jako pozytywna. Dodatkowo twierdzi się, że wielkości upadłości wśród firm analizowanej branży odzwierciedlają jej sytuację, co do której wnioski wyciągnąć można z aspektów przeanalizowanych w toku badań.
EN
The aim of the article was to determine the situation of construction sector companies in Poland. The analyzes were carried out on the basis of the statistical data related to the indicated companies, in the years 2007–2015. As an additional feature of the financial situation of the studied sector, there were pointed out statistics on bankruptcies in this area in the indicated years of analysis. Many of measurable characteristics were analyzed, such as the size of receivables, liabilities, revenues of different activities or net profit of the studied group. This led to the conclusion that the situation of the construction industry in the years 2007–2015 can be defined as positive. In addition, it should be noted that the size of the bankruptcy of analyzed enterprises reflects the situation, about which conclusions can be drawn from the aspects analyzed in the study.
Year
Volume
51
Issue
5
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-12-22
Contributors
References
  • Biuro Danych Lokalnych, www.bdl.stat.gov.pl [dostęp: 13.10.2017].
  • Coface, www.coface.pl [dostęp: 13.10.2017].
  • Bombiak E., Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Administracja i Zarządzanie” 2010, nr 86.
  • Forgang W.G., Einolf K.W., Management Economics: An Accelerated Approach, M.E. Sharpe Inc., New York 2007.
  • Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_5_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.