PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Bezpieczeństwo antykorupcyjne dla rozwoju

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Korupcja jest poważnym zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego i społecznego i nie ma dla niej w społeczeństwie przyzwolenia. Korupcję należy postrzegać nie jako chorobę społeczną, lecz jako patologię systemu władzy. Dla rozwoju gospodarczego i społecznego niezbędne jest skuteczne zapobieganie korupcji, w szczególności przez eliminowanie mechanizmów korupcjogennych, czyli nieprawidłowości powodujących lub zwiększających ryzyko korupcji. Państwo powinno zapewnić społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa antykorupcyjnego, a zasadniczymi czynnikami tego bezpieczeństwa są przejrzystość prawa i procesów decyzyjnych, wykluczenie konfliktu interesów, jawność oraz skuteczna kontrola. W Polsce nastąpił znaczny, ale nie dość wystarczający, postęp w zakresie kształtowania bezpieczeństwa antykorupcyjnego.
EN
Corruption, defined as an abuse of the public power for the illegal private gain, is a serious threat to economic and social development and there is no public acceptance for it in the society. Corruption should be seen not as a social disease, but a pathology of the authority system. Effective prevention of corruption is essential for economic and social development, in particular by eliminating corruptive mechanisms, i.e. irregularities causing or increasing the risk of corruption. The state should provide a sense of anti-corruption security in society, and transparency in law and decision-making, the exclusion of conflicts of interest, disclosure and effective control are essential elements of this security. In Poland, significant but not sufficient progress has been made in the field of anti-corruption security framing.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
author
References
 • Ben-Dor G., Corruption, Institutionalization and Political Development: The Revisionist Theses Revisited, “Comparative Political Studies 7” 1974, No. 1.
 • Cywilnoprawna Konwencja o Korupcji (Dz.U. 2004, nr 244, poz. 2443).
 • Czepil B., Korupcja a rozwój. Analiza funkcjonalnych aspektów korupcji, „Prakseologia” 2014, nr 155.
 • Działania antykorupcyjne NIK, [w:] Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli, Wydawnictwo NIK, Warszawa 1999–2014.
 • Evaluation Report on Poland, 2002, https://rm.coe.int/16806c7a95 [dostęp: 15.12.2017].
 • Huntington P.S., Modernization and corruption, [w:] A.J. Heidenheimer (ed.), Political Corruption. Readings in Comparative Analysis, Transaction Books: New Brunswick, New Jersey 1978.
 • Hussein A., Czy samorządy wiedzą, gdzie gubią pieniądze?, „Annales UMCS. Sectio H” 2012, Vol. 46.
 • Hussein A., Dowolność wydatkowania środków publicznych jako mechanizm korupcjogenny, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 • Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_1.html#m0 [dostęp:13.03.2017].
 • Jurkiewicz M. (red.), Polityka antykorupcyjna. Ocena skuteczności polityki antykorupcyjnej polskich rządów prowadzonej w latach 2001–2011, Warszawa 2011, www.batory.org.pl/upload/_thumbs/Glowne_pliki/publikacje/Raport_polityka_antykorupcyjna_2011.pdf [dostęp: 15.12.2017].
 • Karlkins R., Wszystkiemu winien system. Korupcja w krajach postkomunistycznych, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.
 • KE, Załącznik Polska do Sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE, 2014, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/PL/1-2014-38-PL-F1-1-ANNEX-9.Pdf [dostęp: 15.12.2017].
 • Kobylińska A., Makowski G., Solon-Lipiński M. (red.), Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu, Warszawa 2012, www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Mechanizmyprzeciwdziaaniakorupcji.PDF [dostęp: 15.12.2017].
 • Kopińska G., Ocena realizacji rządowej Strategii Antykorupcyjnej, 4 marca 2004, www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Przeciw%20Korupcji/Ocena%20realizacji%20rzadowej%20Strategii%20Antykorupcyjnej3.pdf [dostęp: 15.12.2017].
 • Kopińska G., Ocena stanu zaawansowanie realizacji rządowej Strategii antykorupcyjnej, 28 kwietnia 2003, www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Przeciw%20Korupcji/Ocena%20realizacji%20rzadowej%20Strategii%20Antykorupcyjnej1.pdf [dostęp: 15.12.2017].
 • Kopińska G., Ocena stanu zaawansowanie realizacji rządowej Strategii Antykorupcyjnej, 23 września 2003, www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Przeciw%20Korupcji/Ocena%20realizacji%20rzadowej%20Strategii%20Antykorupcyjnej2.pdf [dostęp: 15.12.2017].
 • NIK, www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki...nik/pobierz,px_2000502.pdf,typ,k.pdf [dostęp:13.03.2017].
 • NIK, NIK wyróżniona przez KE za walkę z korupcją, 2014, www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-wyrozniona-przez-ke-za-walke-z-korupcja.html [dostęp: 15.12.2017].
 • NIK, Sprawozdania z działalności NIK, www.nik.gov.pl/o-nik/sprawozdania-z-dzialalnosci-nik [dostęp: 13.03.2017].
 • NIK-SIGMA/OECD, Raport z przeglądu partnerskiego, 2001.
 • Palacz D., Woźnicki D., Wojtkowski A., Korupcja i mechanizmy jej zwalczania, 2001, www.batory.org.pl/publikacje/artykuly_17/przeciw_korupcji_1 [dostęp: 15.12.2017].
 • Pomoc dla Ukrainy. Sprawozdanie specjalne, „Europejski Trybunał Obrachunkowy” 2016, nr 32.
 • Prawnokarna Konwencja o Korupcji (Dz.U. 2005, nr 29, poz. 249).
 • Raport Banku Światowego, Korupcja w krajach transformacji, 2000.
 • Raport z realizacji projektu Monitoringu procesu stanowienia prawa, oprac. G. Kopińska, A. Wojciechowska-Nowak, G. Kuźma, 2006, www.batory.org.pl/publikacje/artykuly_17/przeciw_korupcji_1 [dostęp: 15.12.2017].
 • Report from the Commission to the Council and the European Parliament EU Anti-Corruption Report, COM/2014/038 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2014:0038:FIN [dostęp:13.03.2017].
 • Special Report. EU Assistance to Ukraine, 2016, www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_32/SR_UKRAINE_EN.pdf [dostęp: 13.03.2017].
 • Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Rady i Parlamentu Europejskiego o zwalczaniu korupcji, 3 lutego 2014, COM 2014/38.
 • Transparency International, People and Corruption: Europe and Central Asia, 2016, www.transparency.org/whatwedo/publication/7493 [dostęp: 15.12.2017].
 • Uwarunkowania korupcji w Polsce, www.isp.org.pl/uploads/filemanager/UwarunkowaniakorupcjiwPolsce.PDF [dostęp: 10.12.2017].
 • Wojciechowicz J., Zapobieganie korupcji, „Kontrola Państwowa” 2003, nr 1.
 • Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, t. 1, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2000 (marzec).
 • Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, t. 2, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2001 (maj).
 • Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonych w roku 2002, t. 3, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2003 (marzec).
 • Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonych w roku 2003, t. 4, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2004 (marzec).
 • Zagrożenie korupcją w świetle kontroli NIK – mechanizmy korupcjogenne i sposoby przeciwdziałania, t. 5, Wydawnictwo NIK, Warszawa 2008 (luty).
 • Zwalczanie korupcji w UE. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, COM (2011)308.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_117
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.