PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Teorie wyboru publicznego i wyboru społecznego a partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu heterodoksyjnym

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest interpretacja ujęcia heterodoksyjnego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w teorii wyboru publicznego i teorii wyboru społecznego. Jest to element szerszych badań autorki, ukierunkowany na wskazanie możliwości konwergencji wybranych elementów teorii finansów publicznych i teorii finansów islamskich w projektach PPP. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym w ujęciu heterodoksyjnym wpisuje się w główne założenia zarówno teorii wyboru publicznego, jak i teorii wyboru społecznego. Może to zatem świadczyć o możliwości przenikania się wybranych zasad finansów publicznych i finansów islamskich przy realizacji inwestycji PPP, przy udziale międzynarodowych inwestorów pochodzących z różnych porządków prawnych, gospodarczych i religijnych. Dzięki stworzeniu podejścia heterodoksyjnego w PPP możliwe jest uzyskanie spójności pomiędzy głównymi celami: prywatnych inwestorów konwencjonalnych (tj. maksymalizacji zysku) a celami inwestorów islamskich (tj. maksymalizacji dobrobytu społecznego i zysku) oraz celami podmiotów publicznych (tj. świadczeniu usług publicznych). Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań. Podstawową metodę badawczą stanowiły studia literaturowe pozycji polsko- i anglojęzycznych.
EN
The subject of this article is the interpretation of the definition of heterodox approach to public-private partnerships (PPPs) in public choice theory and in the theory of social choice. This is the part of the author’s broader research, aimed at identifying the potential convergence of selected elements from public finance theories and Islamic finance theories. PPP agreement falls into the main assumptions of both the theory of public choice and the theory of social choice. This may, therefore, provide opportunities for the transfer of selected public finances and Islamic finance to PPP investments, with the participation of international investors from different legal, economic and religious backgrounds. By creating a heterodox approach to PPPs, it is possible to achieve consistency between the main objectives of private-sector conventional investors: maximizing profitability, and the goals of Islamic investors: maximizing social well-being and profitability and the objectives of public entities: public service delivery. The article is theoretical, the basic research method was the literature studies.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
 • Adamek J., Mikrofinanse islamskie – założenia, produkty, praktyka, CeDeWu, Warszawa 2014.
 • Al Qardawi Y., Fiqh Al. Zakah, A Comparative Study of Zakah, Vol. 1: Regulations and Philosophy in the Light of Qur’an and Sunnah, Scientic Publishing Centre King Abdulaziz University Jeddah, Saudi Arabia 1986, http://islamfuture.les.wordpress.com/2010/07/qh-az-zakat-a-comparative-study-volume-i.pdf [dostęp: 01.09.2015].
 • Amartya Sen, www.noblisci.pl/1998-amartya-sen [dostęp: 15.11.2017].
 • Arrow J.K., Social Choice and Individual Values, Wiley, New York 1951.
 • Asutay M., Yilmaz I., Constituting Islamic Social Welfare Function: An Exploration in Islamic Finance, 2015, http://pubdocs.worldbank.org/en/77731446655099171/pdf/P2-Isa-Yilmaz.pdf [dostęp: 10.12.2017].
 • Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, www.kongres.pte.pl/kongres/upload/files/Kongres_streszczenia_internet.pdf [dostęp: 10.12.2017].
 • El-Awa M.D., On the Political System of the Islamic State, American Trust Publications, Indiana 1980.
 • Ethica Institute of Islamic Finance, Zakah Q&A Handbook, 2013.
 • Habib A., Incentive – compatible profit sharing contracts: A theoretical treatment, [w:] M. Iqbal, D.T. Llewellyn (eds.), Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk, Edward Elgar Publishing, New York 2002.
 • Kociemska H., Partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu heterodoksyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.
 • Kociemska H., Ryzyko w partnerstwie publiczno-prywatnym w teorii finansów publicznych i w praktyce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 404.
 • Kuran T., Further reflection on the behavioral norms of islamic economics, “Journal of Economic Behavior & Organization” 1995, Vol. 27, DOI: https://doi.org/10.1016/0167-2681(94)00030-I.
 • Menestrel M. Le, Economic rationality and ethical behavior: ethical business between vanity and sacrifice, “Business Ethics: A European Review” 2002, Vol. 11(2), DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8608.00272.
 • National Zakat Foundation, What is Zakat all about?, www.nzf.org.uk/Content/PDF/NZF_Zakat_Guide.pdf [dostęp: 10.10.2017].
 • Tabash I.T., Dhankar R.S., The Relevance of Islamic Finance Principles in Economic Growth, “International Journal of Emerging Research in Management and Technology” 2014, Vol. 3(2).
 • Wilkin J., Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 • Williamson O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, “Journal of Economic Literature” 2000, Vol. 38.
 • Usami M., Qazi B., Guide do Zakah Understanding & Calculation, Product Development & Shariah Compilance, “Maktaba Ma’ariful Qur’an” 2010.
 • Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, „Ekonomista” 2003, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_129
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.