PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Przesłanki i konsekwencje konfliktów interesów w warunkach koncentracji kapitału

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Decyzje o realizacji fuzji lub przejęcia należą do najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych. Powodują wiele zmian nie tylko w obszarze ekonomicznym, ale także społecznym. Ważny jest problem ukrytej informacji, wynikającej z niepewności otoczenia. Asymetria ta może przejawiać się na skutek podjęcia przez agenta działania, którego przebieg lub wynik nie są znane pryncypałowi (tzw. ukryte działanie menedżera). Szczególne konsekwencje stwarza charakter transakcji (przyjazny czy wrogi) oraz towarzyszące temu konflikty interesów. Celem artykułu jest – podjęta na podstawie literatury przedmiotu – próba identyfikacji potencjalnych konfliktów interesów w procesach fuzji i przejęć.
EN
Decisions on merger or takeover belong to the most difficult and risky. They cause a lot of changes, not only in the area of core business, but also social. The issue of hidden information arising from the uncertainty of the environment is important. This asymmetry may occur because of an agent acting whose course or outcome is not known to the principal – the so-called hidden action of the manager. Specific consequences are created by nature of the transaction, friendly or hostile, as well as the accompanying conflicts of interests. The purpose of this article is – based on the literature – an attempt to identify potential interests’ conflicts in mergers and acquisitions.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
  • Aniszewska G., Strategie integracji firm w fuzjach i przejęciach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
  • https://imaa-institute.org/m-and-a-statistics-countries [dostęp: 30.03.2017].
  • Kozłowska-Makóś D., Fuzje i przejęcia jako formy koncentracji kapitału, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016a, nr 282.
  • Kozłowska-Makóś D., Społeczne aspekty procesów łączenia się małych i średnich przedsiębiorstw, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 34.
  • Kozłowska-Makóś D., Wpływ rynkowego trendu koncentracji kapitału na strategię finansową przedsiębiorstwa, [w:] G. Łukasik (red.), Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec zmian na rynku kapitałowym, CeDeWu, Warszawa 2016b.
  • Łukasik G., Błach J., Strategie finansowe przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
  • Merrinson W.L., Smart S.B., Introduction to Corporate Finance, Thomson South-Western, Mason 2006.
  • Pawłowski J., Motywy podejmowania działań prywatyzacyjnych w kontekście przejęć menedżerskich, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2004, nr 3–4.
  • Zadora H., Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.