PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Finansowanie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych – perspektywa finansowa 2014–2020

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istotną barierą rozwoju działalności innowacyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach są niewystarczające środki finansowe i trudność w ich pozyskaniu. Dlatego dla tych przedsiębiorstw ważne jest wsparcie finansowe pozwalające na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Taką możliwość dają środki unijne, które w Polsce są dystrybuowane za pomocą różnych programów, w tym programów operacyjnych. Jednym z ważniejszych programów operacyjnych wspierających projekty o charakterze innowacyjnym jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, którego celem jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Celem artykułu była analiza i ocena możliwości wsparcia działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Realizacja tego celu wymagała analizy osi priorytetowych programu w zakresie możliwości wspomagania działalności innowacyjnej MŚP oraz oceny udzielonego wsparcia.
EN
The insufficient financial resources and difficulties in obtaining financing are a significant barrier to the development of innovative activities in small- and medium-sized enterprises. Therefore, financial assistance allowing the implementation of innovative solutions is important for these companies. Such an opportunity is provided by the EU funds which are distributed in Poland through various programmes, including operational programmes. One of the most important operational programmes supporting innovative projects is the Smart Growth Operational Programme, which aims to raise the innovativeness of the Polish economy by increasing R&D expenditures borne by enterprises. The aim of the paper is to analyse and evaluate the possibilities of supporting innovative activities of small- and medium-sized enterprises in the framework of the Smart Growth Operational Programme. The realisation of this aim has required an analysis of the priority axes of the programme as regards the capacity to support innovative activities of SMEs and the evaluation of the assistance provided.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
 • GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015, Warszawa 2016.
 • Janasz K., Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
 • Janasz K., Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach w latach 2003–2008, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 19.
 • Karlik M., Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie – poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2013.
 • Klonowski D., Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Ernst&Young Sprawne Państwo, Warszawa 2009.
 • Lisowska R., Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020, Warszawa 2015, www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1867/ost_POIR_19_01_dokument_21012015_okladka.pdf [dostęp: 15.03.2017].
 • Ministerstwo Rozwoju, Szczegółowy opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Warszawa 2016, www.poir.gov.pl/media/30279/SZOOP_POIR_OK_30112016.pdf [dostęp: 15.03.2017].
 • Raport końcowy: Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, WYG PSDB Sp. z o.o., Warszawa 2014.
 • Stawasz E., Innowacyjność polskiego sektora MSP w świetle badań własnych, [w:] P. Niedzielski, R. Stanisławski, E. Stawasz (red.), Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza uwarunkowań i ocena realizacji, „Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 70.
 • Zastempowski M., Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_167
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.