PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Banki zagraniczne w Polsce – czynniki wpływające na stabilność ich zaangażowania w okresie pokryzysowym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kryzys finansowy (a szczególnie kryzys w strefie euro, który po nim nastąpił) spowodował zmianę strategii niektórych banków zagranicznych działających w Polsce, które zaczęły podejmować decyzje o reorganizacji sieci oddziałów i spółek zależnych w krajach ESW. Celem artykułu jest identyfikacja czynników, które sprzyjały podjęciu decyzji o wyjściu banków zagranicznych z polskiego rynku bankowego, przy czym skupiono się wyłącznie na cechach charakteryzujących ich spółki zależne, pomijając wpływ czynników makroekonomicznych. Postawiono hipotezę badawczą, że wpływ na stabilność zaangażowania miała nie tylko bieżąca sytuacja banków zagranicznych, ale także sukces modelu biznesowego przyjętego w okresie przedkryzysowym, a banki, które wdrożyły strategię zrównoważonego wzrostu kredytów oraz zbilansowanego i bezpiecznego finansowania działalności, utrzymały swoją obecność na polskim rynku. W celu weryfikacji hipotezy badawczej banki działające w Polsce podzielono na trzy grupy. Uwzględniając stabilność zaangażowania banku zagranicznego, będącego ich spółką-matką, zastosowano dla nich analizę porównawczą oraz modele logitowe. Wyniki potwierdziły, że wczesne decyzje o wycofaniu z polskiego rynku bankowego były odpowiedzią na bieżące potrzeby kapitałowe banków zagranicznych, a sprzedaż objęła spółki zależne charakteryzujące się w okresie przedkryzysowym wysoką, lecz zmienną rentownością i niestabilnym modelem finansowania. Na wzrost prawdopodobieństwa zmian własnościowych w okresie późniejszym miała wpływ przede wszystkim niższa efektywność, szczególnie zaś niższa marża odsetkowa.
EN
The global financial crisis, followed by the Eurozone crisis, resulted in the changes in strategies of foreign banks active in Polish banking sector, which decided to reorganise the network of their branches and subsidiaries established in Central and East European countries. The aim of this paper was to identify the determinants of exit decisions taken by foreign banks operating in Poland, focusing on bank-level characteristics of their Polish subsidiaries. The research hypothesis states that the exit decisions were influenced not only by the financial distress of foreign banks, but also by the success of business model implemented in host country in pre-crisis period, and banks which obtained sustainable loan growth, financed from balanced and safe local sources, maintained their presence. In order to verify the hypothesis, the banks operating in Poland were divided into three groups, depending on the stability of their mother bank engagement, for which the comparative analysis and logit models were employed. The results confirmed that early exit decisions, motivated by the capital needs of foreign banks, affected subsidiaries with high but unstable profitability and unbalanced financing model before the crisis. In the second stage, the probability of the ownership changes was increased mainly by underperformance, especially lower net interest margin.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
  • Allen F., Beck T., Carletti E., Lane P.R., Schoenmaker D., Wagner W., Cross-Border Banking in Europe: Implications for Financial Stability and Macroeconomic Policies, CEPR, London 2011.
  • Bonin J.P., Louie D., Did Foreign Banks “Cut and Run” or Stay Committed to Emerging Europe During the Crises?, BOFIT Discussion Paper 31, 2015.
  • Claessens S., Horen N. van, The impact of the global financial crisis on banking globalization, IMF Working Paper WP/14/197, 2014.
  • Epstein R., When do foreign banks ‘cut and run’? Evidence from West European bail-outs and East European markets, “Review of International Political Economy” 2014, Vol. 21(4), DOI: https://doi.org/10.1080/09692290.2013.824913.
  • Frey R., Kerl C., Multinational banks in the crisis: Foreign affiliate lending as a mirror of funding pressure and competition on the internal market, “Journal of Banking and Finance” 2015, Vol. 50, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.06.005.
  • Haselmann R., Wachtel P., Sobott J., Credit institutions, ownership and bank lending in transition economies, [w:] T. Beck, B. Casu (eds.), The Palgrave Handbook of European Banking, Palgrave Macmillan UK, 2016.
  • Hryckiewicz A., Kowalewski O., Why Do Foreign Banks Withdraw from Other Countries?, “International Finance” 2011, Vol. 14(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2362.2011.01275.x.
  • Lista 50 największych banków w Polsce, „Bank”, 2005–2011.
  • Tschoegl A., Financial crises and the presence of foreign banks, Wharton Financial Institutions Center, Working Paper 03-35, 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_209
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.