PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Znaczenie ubezpieczeń posagowych w gromadzeniu oszczędności gospodarstw domowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy ubezpieczeń na życie o charakterze posagowym, traktowanych przez gospodarstwa domowe jako alternatywne formy gromadzenia oszczędności. W opracowaniu wskazano oraz omówiono motywy i ekonomiczne determinanty skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania. Uwzględniono teorie i modele teoretyczne stanowiące podstawy gromadzenia środków finansowych przez gospodarstwa domowe, z podkreśleniem znaczenia ubezpieczeń na życie będących formą zabezpieczenia finansowej przyszłości dzieci przez możliwość ich zaopatrzenia w formie polisy posagowej. Omówiono ponadto istotę i rodzaje produktów posagowych z uwzględnieniem różnej konstrukcji i przebiegu produktów. Zaprezentowano stan oraz tendencje zmian na polskim rynku ubezpieczeń posagowych, z uwzględnieniem ubezpieczycieli, wielkości i dynamiki składki przypisanej brutto, wskazując rolę ubezpieczeń zaopatrzenia dzieci w kształtowaniu struktury oszczędności gromadzonych przez gospodarstwa domowe w Polsce.
EN
The article deals with life insurance of a dowry type treated by households as an alternative form of savings. The article points out and discusses motives and economic determinants of households’ propensity to save. The theories and theoretical models underlying the collection of financial resources by households have been taken into account, highlighting the importance of life insurance as a form of financial protection for the future of children, through the possibility of their supply in the form of a dowry policy. The essence and types of dowry products have also been discussed, taking into account the different types and structures of products. The condition and trends of changes in the Polish insurance market, including insurers, size and dynamics of gross premiums, have been presented, indicating the role of insurance for the supply of children in shaping the savings structure of households in Poland.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
 • Bielecki M., Ubezpieczenia posagowe, „Monitor Ubezpieczeniowy” 2012, nr 50.
 • Insurance Barometer Study 2015, www.orgcorp.com/wp-content/uploads/2015 [dostęp: 10.12.2017].
 • Katon G., Psychological economics, Elsewier, New York 1975.
 • Kolasa A., Premik F., Tyrowicz J., Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kw. 2016 r., nr 01/17, Departament Analiz Ekonomicznych NBP, Warszawa 2017.
 • Koller M., Life Insurance Risk Management Essentials, Springer, Berlin 2011, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-20721-1.
 • Liberda B., Oszczędności gospodarstw domowych – analiza przekrojowa i analiza kohort, [w:] J. Rutecka-Góra (red.), Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie, wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Mazurek-Krasodomska E. (red.), Gospodarstwa domowe, ich oszczędności i zobowiązania, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.
 • Modigliani F., Tests of the Life Cycle Hypothesis of Saving – Comments and Suggestions, “Oxford Institute of Statistios Bulletin” 1957, Vol. 19.
 • Mulle Ch., Tietzel M., Merits goods from a constitutional perspective, [w:] B. Hodgson (ed.), Economics as a Moral Science, Springer, Berlin 2001.
 • Olejnik I., Białowąs S., Płeć a preferencje gospodarstw domowych w zakresie sposobów zabezpieczenia na okres starości, [w:] J. Rutecka-Góra (red.), Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie, wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 • Rószkiewicz M., Oszczędzanie. Postawy i zachowania polskich gospodarstw domowych wobec oszczędzania, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2008.
 • Stroiński E., Ubezpieczenia na życie, teoria, praktyka, Poltext, Warszawa 2003.
 • Szumlicz T., Ubezpieczenie w polityce społecznej, [w:] T. Szumlicz (red.), Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Vaughan E.J., Vaughan T., Fundamentals of Risk and Insurance, John Wiley, New York 2008.
 • Wach K., Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych, „Horyzonty Wychowania” 2010, nr 9.
 • Więckowska B., Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem śmierci żywiciela, [w:] T. Szumlicz (red.), Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Wildowicz A., Determinanty skłonności do oszczędzania w Polsce w latach 1991–2005, [w:] D. Kopycińska (red.), Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Yaari M.E., Uncertain Lifetime, Life Insurance and Theory of the Consumer, “The Review of Economic Sudies” 1965, Vol. 32(2).
 • Zmudzińska I., Postawy Polaków wobec systematycznego i długoterminowego oszczędzania, [w:] J. Rutecka-Góra (red.), Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie, wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_253
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.