PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Narzędzia ochrony finansów jednostek samorządu terytorialnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article attempts to define the sui generis concept of financial security of local government units and discusses the selected instruments enabling it to achieve. Systemic, legal, economic and technical instruments of financial security of local government units are considered. The article also includes the latest solutions in this field, or the practical application of fiscal rules, long-term financial forecast. These latter instruments are differently evaluated in the literature.
PL
Artykuł stanowi próbę określenia sui generis pojęcia ochrony finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz zostały w nim omówione wybrane instrumenty umożliwiające jej osiągnięcie. Rozważane są systemowe (ustrojowe), prawne, ekonomiczne oraz techniczne instrumenty ochrony finansów jednostek samorządu terytorialnego. W pracy uwzględniono także najnowsze rozwiązania w tym zakresie, jak stosowane w praktyce reguły fiskalne czy wieloletnia prognoza finansowa. Te ostatnie instrumenty są różnie oceniane w literaturze przedmiotu.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
 • Dylewski M., Problemy wykorzystania WPF w zarządzaniu finansami jednostki samorządu terytorialnego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 273.
 • Filipiak B.Z., Instrumenty i narzędzia zarządzania długiem – ocena spójności z wieloletnią prognozą finansową, „Finanse Komunalne” 2016, nr 11.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
 • Krawczyk R.P., Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016, nr 12.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Nowe zarządzanie publiczne, „infos. BAS” 2014, nr 18(178).
 • Owsiak K., Koncepcja bezpieczeństwa finansów publicznych, [w:] A. Pomorska (red.), Finanse publiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 • Siwek K., Zasada zrównoważonego budżetu bieżącego a efektywność wykorzystania wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 11.
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2014.
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2015.
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2016.
 • Stolorz-Krzisz E., Dylematy związane z wieloletnią prognozą finansową – praktyka, „Finanse Komunalne” 2017, nr 1–2.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 216).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005, nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 • Wójtowicz K., Udział w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Annales UMCS. Sectio H” 2014, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.2.135.
 • www.rio.gov.pl [dostęp: 10.03.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_263
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.