PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Rola TSUE w opodatkowaniu przedsiębiorstw podatkiem dochodowym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę oceny wniosków płynących z orzecznictwa TSUE dotyczących podatków bezpośrednich dla działalności przedsiębiorstw wielonarodowych, w szczególności pod kątem realizacji zasady swobody przedsiębiorczości.
EN
The article attempts to evaluate the conclusions of the TSUE case law concerning direct taxes on the activities of multinational enterprises, in particular with regard to the implementation of the principle of freedom of establishment.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
  • Adamczyk Ł., Fundamentalne swobody prawa WE i ich znaczenie dla podatków bezpośrednich, [w:] H. Litwińczuk (red.), Podatki bezpośrednie. Prawo polskie a prawo wspólnotowe, Wydawnictwo Wiedza i Nauka, Warszawa 2009.
  • Dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. UE L 157 z dnia 26 czerwca 2003 r., s. 49; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 380).
  • Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz.Urz. UE L 310 z dnia 25 listopada 2009, s. 34).
  • Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (Dz.Urz. UE L 345/8 z dnia 29 grudnia 2011 r.).
  • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Lexis Nexis, Warszawa 2004.
  • Komisja Europejska, CJEU cases in the area of, or of particular interest for, direct taxation, 2016, http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/infringements/case_law/court_cases_direct_taxation_en.pdf [dostęp: 27.03.2017].
  • Lipniewicz R., Podatkowy zakład zagraniczny. Koncepcja i funkcjonowanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
  • Nykiel W., Zalasiński A. (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 2016.202.47 z dnia 7 czerwca 2016 r.).
  • Zalasiński A., Test podatkowej dyskryminacji sprzecznej z prawem w postępowaniu sądowo-administracyjnym WE, „Monitor Podatkowy” 2007, nr 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_311
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.