PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Finanse instytucjonalne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Transformacja instytucji ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju. Właściwa macierz instytucjonalna zawiera nawyki, organizacje, regulacje, potencjał i bodźce. Przykładem udanej macierzy instytucjonalnej było stworzenie w Holandii rynku obsługującego Republikę Kupiecką. System finansowy jest zakorzeniony i współzależny od instytucji zarówno ekonomicznych, jak i pozostałych. Celem artykułu jest przedstawienie logiki ewolucji systemów finansowych w Holandii i Japonii na przestrzeni ostatnich 500 lat. Tego typu perspektywa instytucjonalna z natury rzeczy wykracza poza Konsensus Waszyngtoński w nauce o finansach. Sumując, jedynie finanse instytucjonalne mogą stanowić dobrą podstawę do zarządzania ryzykiem finansowym codzienności. Ono nie odbywa się w próżni społecznej i kulturowej.
EN
Transforming institutions is at the central core of development. Appropriate institutional matrices consist of habits, organizations, regulations, capacities and incentives. One of such successfull institutional matrices is self-regulating market created in Trade Republic of Dutch. The financial system is embedded and interdependent on institutions, both economic and non-economic. This paper aims to clarify the logic of institutional evolution of financial systems in the Netherlands and Japan over the last 500 years. This institutional perspective needs to be reassessed beyond Washington Consensus theoretical constructions in finance. Finally, it seems that only an institutional perspective on finance, can establish a solid base for management of every day financial risk. It does not take place in a social and cultural vacuum.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
 • Balcerowicz L., Institutional systems and economic growth, [w:] A. Aslund, M. Dabrowski (eds.), Challenges of Globalization: Imbalances and Growth, Peter G. Peterson Institute of International Economics, Washington D.C. 2008.
 • Balcerowicz L., Rzońca A., Zagadki wzrostu gospodarczego, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Cantoni D., Dittmar J., Yuchtman N., Religious competition and reallocation: The political economy of secularization and the protestant reformation, “NBER Working Paper” 2017, No. 23934.
 • D’Acunto F., Prokopczuk M., Weber M., Historical anti-Semitism, ethnic specialization, and financial development, “NBER Working Paper” 2017, No. 23785.
 • Davis A.E., Money as a Social Institution. The Institutional Development of Capitalism, Routledge, London 2017.
 • Dell M., Olken B.A., The Development effects of the extractive colonial economy: The Dutch cultivation system in Java, “NBER Working Paper” 2017, No. 24009.
 • Dzionek-Kozłowska J., Koncepcja path dependence, czyli trajektorie rozwojowe w życiu gospodarczym, [w:] J. Dzionek-Kozłowska (red.), Instytucje i transformacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Ferguson N., Niebezpieczne związki. Pieniądze i władza w świecie nowożytnym 1700–2000, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2015.
 • Godłów-Legiędź J., Instytucje i koszty transakcji jako podstawowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej, [w:] J. Dzionek-Kozłowska (red.), Instytucje i transformacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Gomułka S., Instytucje a mechanizm długo- i średniookresowego wzrostu gospodarczego w skali globalnej, „Studia Ekonomiczne” 2016, nr 3.
 • Greenberg J.B., Park T.K., Hidden Intersts in Credit and Finance. Power, Ethics, and Social Capital across the Last Millennium, Lexington Books, London 2017.
 • Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2012.
 • Kula M., Trzeba mieć pieniądze, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2014.
 • Maddison A., Contours of the World Economy, I-2030 AD, Oxford University Press, Oxford 2007.
 • Murray J.M., Burgia kolebka kapitalizmu 1280–1390, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • North D.C., The New Institutional Economics, “Journal of Institutional and Theoretical Economics” 1986, Vol. 142(1).
 • Polanyi K., The Livelihood of Man, Academic Press, New York 1977.
 • Prokurat S., Indonezja 1600–2000. Instytucje i idee oraz ich wpływ na biedę i bogactwo narodu, CeDeWu, Warszawa 2016.
 • Roland G., Transition: An evolutionary-institutional perspective, „Gouvernance Mondiale” 2003, No. 14.
 • Rudolf S., Rola zmiany instytucjonalnej w procesie polskiej transformacji, [w:] S. Rudolf (red.), Teoretyczny i praktyczny wymiar nowej ekonomii instytucjonalnej, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2015.
 • Rudolf S. (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” 2016, nr 48.
 • Solarz J.K., Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych Holandii i Japonii, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków–Legionowo 2017.
 • Solarz J.K., Nanofinanse. Codzienność zmienia świat, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Sopoćko A., Mit pieniądza. Świat realny wobec iluzji polityki pieniężnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 • Wilkin J., Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.
 • Williamson O., The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, University of Illinois at Urbana-Champaign’s, 1985.
 • Ząbkowicz A., Znaczenie niektórych cech układu instytucjonalnego (enforcement, embeddness) dla awansu ekonomicznego, [w:] S. Rudolf (red.), Nowa Ekonomia Instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_399
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.