PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano oceny rozwoju pracowniczych programów emerytalnych tworzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2006–2015. Przedstawiono charakterystykę dobrowolnych form zabezpieczenia emerytalnego, opis regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania PPE w Polsce oraz analizę zmian podstawowych wielkości opisujących rynek PPE. Wskazano również udział TFI w tym rynku.
EN
The article analyzes the development of occupational pension schemes created by investment fund companies in Poland in period 2006–2015. The description of the voluntary retirement forms, description of legal regulations concerning the functioning of PPE in Poland and analysis of changes in basic figures describing the PPE market are presented. The share of TFI in this market was also indicated.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
 • IZFA, Raport roczny IZFA, Warszawa 2006–2015, www.izfa.pl/pl/72,raporty-roczne-o-rynku-fi.html [dostęp: 05.03.2017].
 • KNF, Biuletyny roczne. Rynek PPE, Warszawa 2006–2015, www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ppe_ike/Dane_roczne/roczne_ppe.html [dostęp: 05.03.2017].
 • KNF, Sektor funduszy emerytalnych w Polsce – ewolucja, kształt, perspektywy, Warszawa 2016, www.knf.gov.pl/Images/Sektor_funduszy_emerytalnych_w_Polsce_2016_tcm75-47307.pdf [dostęp: 10.03.2017].
 • Kopeć A., Wojewódka M., Pracownicze programy emerytalne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • OECD, Annual Survey of Investment Regulation of Pension Funds, 2015, www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/2015-Survey-Investment-Regulation-Pension-Funds.pdf [dostęp: 05.03.2017].
 • OECD, Pension Funds Investment in Infrastructure. A Survey, International Futures Programme Project on Strategic Transport Infrastructure to 2030, 2011, www.oecd.org/futures/infrastructureto2030/48634596.pdf [dostęp: 05.03.2017].
 • Rutecka J., Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – charakterystyka i czynniki rozwoju, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 342.
 • Stańczak-Strumiłło K., Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. 1997, nr 139, poz. 932).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. 2004, nr 116, poz. 1207).
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1896).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_433
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.