PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Zakres swobody decyzyjnej władz samorządowych a problem dostępu do środków finansowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Władze samorządu terytorialnego na mocy ustaw (w tym ustawy zasadniczej) otrzymały prawo do swobodnego decydowania o zaspokajaniu potrzeb wspólnoty lokalnej i regionalnej. Te uprawnienia nie są jednak nieograniczone. Określony przepisami prawa dostęp do środków finansowych, a także prawne granice zadłużania się samorządu terytorialnego, wymuszają na władzach JST ograniczanie swobody decyzyjnej w zakresie finansowania zadań. Pojawiają się pytania, w czym tkwią przyczyny nadmiernego zadłużania się JST w Polsce oraz dotyczące podejmowania działań prowadzących do nielegalnego zadłużania się i przerzucania długu na kolejne okresy. Czy wynikają one z braku zdyscyplinowania władz lokalnych w tym zakresie czy też z nazbyt ograniczonego dostępu polskiego samorządu terytorialnego do środków finansowych? Zagadnienia zawarte w opracowaniu, ze względu na ograniczone ramy artykułu, nie pozwalają na szczegółowe rozwiązanie powyższych kwestii, jednakże sygnalizują podstawowe problemy samorządu terytorialnego w Polsce, weryfikując je również empirycznie.
EN
The authorities of local government, under the laws, including the Constitution, have the right to freely decide to meet the needs of the local and regional community. These powers are not unlimited. Legislative access to financial resources as well as the legal limits of local government debt, imposed by the law, force the local government to limit the discretionary powers in financing the tasks. There are, however, questions about the causes of the excessive indebtedness of local governments in Poland, as well as the actions leading to illegal debt and the transfer of debt to subsequent periods. They are due to the lack of local authorities’ orderliness in this area or the limited access of Polish local government to financial resources. The issues contained in the study, due to the framework of the article, do not allow a detailed solution to the above issues. However, they signal the basic problems of local government in Poland, also verifying them empirically.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
 • Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2010.
 • Borodo A., Problematyka legalności wydatków budżetowych samorządu i podstaw prawnych działalności gospodarczej gmin, powiatów i województw, „Finanse Komunalne” 2011, nr 1–2.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
 • Kulesza M., Gospodarka komunalna – zakres i wyzwania prawne, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 7–8.
 • Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 1998.
 • Paczocha M., Przegląd orzecznictwa dotyczącego art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym, „Finanse Komunalne” 2011, nr 1–2.
 • Regulski J., Nowy ustrój, nowe szanse, nowe problemy, „Materiały Szkoleniowe RAP” 1999, nr 1.
 • Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa 2013.
 • Uchwała RIO w Łodzi z dnia 12 czerwca 2006 r., 14/72/2006.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016, poz. 814 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2016, poz. 486 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1870 ze zm.).
 • Wierzbicki J., W służbie nauki o finansach. Klasycy nauki poznańskiej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2008.
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2007 r., I SA/Rz 400/07, LEX nr 298445.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_453
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.