PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Problemy finansowe kontrahenta jako bariera rozwoju nowo powstałego przedsiębiorstwa – ujęcie branżowe uwarunkowań rynkowych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest analiza znaczenia problemów finansowych odbiorcy na tle innych barier rynkowych ograniczających powstanie i rozwój przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2014 w ujęciu branżowym. W pracy postawiono tezę, iż problemy finansowe odbiorcy są istotną barierą nowo powstałych przedsiębiorstw, w szczególności w branżach, w których działalność koncentruje się na oferowaniu/wytwarzaniu towarów/produktów i/lub usług na rzecz klientów indywidualnych. Dla osób fizycznych bowiem sytuacja finansowa jest czynnikiem determinującym popyt. W branżach, w których współpraca w dużej części jest realizowana w wymiarze B2B, istnieją możliwości wsparcia powstania zapasów w drodze pozyskania kapitału od dostawcy (kredyt kupiecki) lub innych źródeł finansowania. Problemy finansowe kontrahenta w tych branżach nie stanowią istotnej bariery funkcjonowania i rozwoju nowo powstałych przedsiębiorstw. W badaniu wykorzystano dane statystyki publicznej Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2005–2014 dotyczące warunków powstania i działania oraz perspektyw rozwojowych polskich przedsiębiorstw.
EN
The aim of the study is to analyze the significance of the financial problems of the customer against other market barriers limiting the establishment and development of enterprises in Poland in the years 2005–2014 taking into account the industry. The paper argues that the financial problems of the customers are a significant barrier of newly established companies, particularly in industries where the focus is on the offering of goods and services to individual customers. For individuals, the financial situation is a determinant of demand. In industries where B2B co-operation is largely carried out, there are opportunities to support the creation of stocks by obtaining capital from suppliers (trade credit) or other sources of financing. The financial problems of the contractor in these industries do not constitute a significant barrier to the functioning and development of newly established companies. The panel data from the years 2003–2014, was taken from the Central Statistical Office (GUS) report “Creation and operation conditions, development prospects of Polish enterprises established”.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
Contributors
References
  • Acs Z.J., Armington C., Zhang T., The determinants of new-firm survival across regional economies: The role of human capital stock and knowledge spillover, “Papers in Regional Science” 2007, Vol. 86(3), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2007.00129.x.
  • Bartlett W., Buković V., Barriers to SME growth in Slovenia, “Economic Policy in Transitional Economics” 2001, Vol. 11(2).
  • Fritsch M., New Firms and Regional Employment Change, “Small Business Economics” 1997, No. 2.
  • Gerosky P.A., What Do We Know About Entry, “International Journal of Industrial Organization” 1995, Vol. 13(4), DOI: https://doi.org/10.1016/0167-7187(95)00498-X.
  • Grabiński T., Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
  • GUS, Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw, Warszawa 2014.
  • Lisowska R., Bariery i stymulatory rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionach zmarginalizowanych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 281.
  • Pasieczny J., Kłobukowski P., Bariery w działalności i rozwoju startupów i młodych firm, [w:] M. Popowska (red.), Przedsiębiorczość, jej przejawy i szanse rozwoju, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2015.
  • Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2014, „Marketing i Zarządzanie” 2016, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_517
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.