PL EN


2017 | 51 | 6 |
Article title

Minimalizacja ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązania modelowego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaproponowanie ideowego modelu minimalizacji ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw. Dokonano analizy literatury przedmiotu i uogólnienia z uwzględnieniem kilkuletnich badań autorek na temat problematyki niewypłacalności. Stwierdzono, że niezbędne jest podejście holistyczne do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Bez podejścia całościowego – uwzględniającego dane finansowe i tzw. dane miękkie, związane z funkcjonowaniem człowieka jako jednostki czy zespołu – nie będzie możliwe skuteczne przeciwdziałanie niewypłacalności. Sposób podejścia do czynników oddziałujących na przedsiębiorstwo z otoczenia czy z jednostki ma bezpośredni wpływ na to, czy możliwe będzie zapewnienie bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa czy też nie.
EN
The aim of the paper was to present the ideological model for minimizing the risk of insolvency of enterprises. In order to achieve the objective of the study, the literature on the subject and generalization was analyzed, taking into account the author’s several years of research on insolvency issues in the company. It was found that a holistic approach was necessary to assess the financial health of the companies. Without a comprehensive approach, that takes into account financial data and the so-called soft data related to human functioning as an individual or a team, it will be impossible to effectively prevent insolvency. The approach to the factors affecting the company from the environment or the unit will have a direct impact on whether or not it will be possible to secure the company’s financial security.
Year
Volume
51
Issue
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-27
References
 • Abrahams C.R., Zhang M., A comprehensive credit assessment framework, SAS White Paper, 2009, www.sas.com/resources/whitepaper/wp_4351.pdf [dostęp: 10.10.2017].
 • Akbar S., Rehman S.U., Ormrod P., The Impact of Recent Financial Shocks on the Financing and Investment Policies of UK Private Firms, “International Review of Financial Analysis” 2013, Vol. 26, DOI: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2012.05.004.
 • Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.
 • Couto G., Ferreira S., Os Determinantes da Estrutura de Capital de Empresas do PSI20, “Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão” 2010.
 • Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami, PWN, Warszawa 1997.
 • Erel I., Julio B., Kim W., Weisbach M.S., Macroeconomic Conditions and Capital Raising, “Review of Financial Studies” 2012, Vol. 25(2), DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhr085.
 • Franc-Dąbrowska J., Porada-Rochoń M., Problematyka niewypłacalności małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach turbulentnego otoczenia, „Zeszyty Naukowe PTE” 2014, nr 15.
 • Franc-Dąbrowska J., Porada-Rochoń M., Zioło M., Babczuk A., Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych, CeDeWu, Warszawa 2015.
 • Frank M.Z., Goyal V.K., Capital Structure Decisions: Which Factors are Reliably Important?, “Financial Management” 2009, Vol. 38(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2009.01026.x.
 • Gos W., Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Hołda A., Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2012, nr 126.
 • Jackson R.H.G., Wood A., The Performance of Insolvency Prediction and Credit Risk Models in the UK: A Comparative Study, “The British Accounting Review” 2013, Vol. 45(3), DOI: https://doi.org/10.1016/j.bar.2013.06.009.
 • Kaplan S.N., Stein J.C., The Evolution of Buyout Pricing and Financial Structure in the 1980s, “The Quarterly Journal of Economics” 1993, Vol. 108(2), DOI: https://doi.org/10.2307/2118334.
 • Kiziukiewicz T., Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 1995.
 • Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Łodziana A., Rachunkowość w jednostkach zagrożonych upadłością, „Rachunkowość” 2003, nr 1.
 • Mazurek S., Niewypłacalność w literaturze ekonomicznej i prawniczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 520, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2008, nr 14.
 • Mączyńska E., Upadłości przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu, [w:] S. Morawska (red.), Ekonomia i prawo upadłości. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Mączyńska E., Wierzytelności – fundamentalna kwestia ekonomiczna i prawna, „Biuletyn PTE. Ochrona Rzeczywistej Ochrony Praw Wierzycieli” 2017, nr 2(77), DOI: https://doi.org/10.1016/j.iref.2017.05.006.
 • Pindado J., Requejo I., Rivera J.C., Economic Forecast and Corporate Leverage Choices: The Role of the Institutional Environment, “International Review of Economics and Finance” 2017, Vol. 51.
 • Porada-Rochoń M., Modele decyzji finansowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach zaburzeń finansowych, PTE, Szczecin 2013.
 • Porada-Rochoń M., Franc-Dąbrowska J., Suwała R., Eliminating the Effects of the Companies Insolvency Risk: A Model Approach, “World Journal of Applied Economics” 2017, Vol. 3(1).
 • Raczkowski K., Współczesny model tetrarchii zarządzania a bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego, [w:] K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową, PWN, Warszawa 1998.
 • Stiglitz J.E., Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa 2010.
 • Weitz W., Franczak J., Ochrona praw podmiotowych dłużnika a prawa wierzyciela, „Biuletyn PTE” 2017, nr 2(77).
 • Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna – Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2003.
 • Zhang S., Institutional Arrangements and Debt Financing, “Research in International Business and Finance” 2016, Vol. 36, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.10.006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2017_51_6_85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.