PL EN


2018 | 52 | 1 |
Article title

Ocena raportowania społecznego banków w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Banki, jako instytucje zaufania publicznego o podwójnej roli w życiu społecznym (komercyjnej i służebnej), powinny opierać swoją działalność na etycznym postępowaniu względem społeczeństwa i środowiska. Współczesna gospodarka stawia nowe wymagania biznesowe, a jednym z nich jest potrzeba większej transparentności strategii społecznej odpowiedzialności. Sposobem informowania o tym jest tworzenie i publikowanie raportów społecznych. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki raportowania społecznego, a także ocena stanu raportowania społecznego banków w Polsce w latach 2015–2016. Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto hipotezę badawczą, iż raportowanie w zakresie społecznej odpowiedzialności jest ważne dla banków. Założono także, że raportowanie pozafinansowe jest zróżnicowane co do form i treści. Analiza raportowania w polskim sektorze bankowym udowodniła, iż banki doskonale zdają sobie sprawę z potencjału komunikowania koncepcji społecznej odpowiedzialności. Badanie obnażyło również niedoskonałości raportowania polskich banków.
EN
Banks, as institutions of public trust with a dual role in society (commercial and benevolent), should base their activities on ethical behavior towards society and respect for the natural environment. The modern economy presents new business challenges and one of them is the need for greater transparency. The way to communicate the effects of the adopted social responsibility strategy is to create and publish social reports. The aim of this publication is to present the issues of social reporting as well as to evaluate social reports prepared by banks in Poland. The research hypotheses are: reporting on social responsibility is important for banks and reporting on the social responsibility of banks varies in terms of form and content. The analysis of reporting in the Polish banking sector has proved that banks are well aware of the potential to communicate the concept of social responsibility. However, the study also exposed the imperfections of reporting of Polish banks.
Year
Volume
52
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-20
Contributors
References
 • Alior Bank, www.aliorbank.pl [dostęp: 27.03.2017].
 • Bank Handlowy, www.citibank.pl [dostęp: 28.03.2017].
 • Bank Millennium, www.bankmillennium.pl [dostęp: 30.03.2017].
 • BGŻ BNP Paribas, www.bgzbnpparibas.pl [dostęp: 27.03.2017].
 • BOŚ Bank, www.bosbank.pl [dostęp: 27.03.2017].
 • BZ WBK, www.bzwbk.pl [dostęp: 27.03.2017].
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
 • Dziawgo L., Bank jako „instytucja BRAKU zaufania publicznego”, [w:]
 • J. Szambelańczyk (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
 • Fundacja Centrum CSR.PL, Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka, www.centrumcsr.pl/wp-content/uploads/2015/12/Spo%C5%82eczna-odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-biznesu-w-polskich-realiach.-Teoria-a-praktyka.pdf [dostęp: 26.03.2017].
 • Getin Bank, www.getinbank.pl [dostęp: 27.03.2017].
 • Getin Noble Bank, http://gnb.pl [dostęp: 27.03.2017].
 • Global Reporting Initiative, Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Wersja 3.0, www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G3-Polish-Reporting-Guidelines.pdf [dostęp: 23.03.2017].
 • Gruszka A., ISO 26000: 2010 Guidance on social responsibility – czym jest i co zawiera?, „Wiadomości PKN” 2012, nr 4.
 • Idea Bank, www.ideabank.pl [dostęp: 29.03.2017].
 • ING Bank Śląski, www.ingbank.pl [dostęp: 29.03.2017].
 • mBank, www.mbank.pl [dostęp: 30.03.2017].
 • Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj2015.pdf [dostęp: 23.03.2017].
 • Pekao SA, www.pekao.com.pl [dostęp: 01.04.2017].
 • PKO BP, www.pkobp.pl [dostęp: 27.03.2017].
 • PKO TFI, www.pkotfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-inwestycyjne-otwarte/pko-technologii-i-innowacji-globalny [dostęp: 28.05.2017].
 • PRNews, http://prnews.pl/pko-bank-polski/pko-bank-polski-z-nagroda-za-raport-roczny-2015-6553314.html [dostęp: 27.03.2017].
 • Raporty społeczne, http://raportyspoleczne.pl [dostęp: 23.03.2017].
 • Rejestr Raportów, www.rejestrraportow.pl/biblioteka-raportow [dostęp: 23.03.2017].
 • Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Santander, www.santander.com [dostęp: 01.04.2017].
 • Szpringer W., Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną, Oficyna, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_1_119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.