PL EN


2018 | 52 | 1 |
Article title

Szacunek PKB per capita Lublina w latach 2008–2015

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę oszacowania PKB na mieszkańca miasta Lublin w latach 2008–2015 oraz zaproponowano nową metodę szacowania PKB na mieszkańca powiatów (NUTS 4). W szacunku wykorzystano metodę regresji wielorakiej, w której zmienne objaśniające zostały wyznaczone na podstawie PKB na mieszkańca podregionu lubelskiego oraz poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, stopy bezrobocia rejestrowanego, odsetka podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących poniżej 10 osób i odsetka osób w wieku produkcyjnym w podregionie lubelskim i Lublinie. Zaprezentowana w artykule procedura weryfikacji modelu potwierdziła, że proponowana metoda generuje relatywnie niewielkie błędy na tle alternatywnych metod szacowania PKB w powiatach. W dyskusji wyników wskazano, że ustalone wartości mogą okazać się wrażliwe na proces przenoszenia się mieszkańców Lublina o relatywnie wysokich wynagrodzeniach na obszary sąsiednich powiatów.
EN
The article aims to estimate GDP per capita for the City of Lublin in the years 2008–2015 and to present a new method of estimation of GDP per capita in Polish Counties (NUTS 4). The estimate has been made by using a multiple regression analysis. Explanatory variables have been derived from GDP per capita in NUTS 3, the average monthly gross wage, registered unemployment rate, the share of economic entities employing less than 10 persons and the ratio of population in the working age in Lublin Sub-region (NUTS 3) and in Lublin County (NUTS 4). The validation procedure presented in the article confirms, that the error estimation is satisfactory in comparison to the alternative approaches to GDP estimation in local areas discussed in the literature. However, in the discussion of the results, it was indicated, that the estimated values of GDP per capita are prone to the process of sub-urbanisation of people with high wages.
Year
Volume
52
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-20
Contributors
References
 • Bentolila S., Saint-Paul G., Explaining Movements in the Labor Share, “The BE Journal of Macroeconomics” 2003, No. 1.
 • Ciołek D., Oszacowanie wartości produktu krajowego brutto w polskich powiatach, „Gospodarka Narodowa” 2017, nr 3.
 • European Commission, Reflection paper on the future of EU finances, Brussels, June 2017.
 • GUS, Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 roku, Warszawa 2016.
 • GUS, Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2010–2015, 2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/produkt-krajowy-brutto-i-wartosc-dodana-brutto-wedlug-wojewodztw-i-podregionow-w-latach-2010-2015,3,4.html [dostęp: 10.03.2018].
 • Hall R., Taylor J., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2007.
 • Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T., Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, „Ekonomista” 2004, nr 1.
 • Piketty T., Kapitalizm XXI wieku, Krytyka Polityczna, Warszawa 2014.
 • Rodriguez F., Jayadev A., The declining labor share of income, “Journal of Globalization and Development” 2010, No. 2.
 • Rokicki B., Ewolucja regionalnego zróżnicowania płac realnych w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2013, nr 9.
 • Rokicki B., Regionalne deflatory PPP w Polsce oraz ich wykorzystanie, „Ekonomista” 2015, nr 1.
 • Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P., Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa 2013.
 • Tokarski T., Zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w powiatach, [w:] M. Trojak, T. Tokarski (red.), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_1_129
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.