PL EN


2018 | 52 | 1 |
Article title

Analiza instrumentów zwrotnych w finansowaniu przedsiębiorstw. Doświadczenia i konsekwencje dla Polski

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wsparcie zwrotne, którego najważniejszą cechą jest konieczność oddania otrzymanej kwoty, zyskuje coraz większą popularność w UE. Dzięki rewolwingowi generuje więcej korzyści, ponieważ fundusze raz przekazane wracają, multiplikując wartość wsparcia i liczbę beneficjentów. Przykładem tego typu finansowania z funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania 2007–2013 są Instrumenty Inżynierii Finansowej (IIF), będące sposobem wykorzystywania funduszy strukturalnych do realizacji polityki spójności. W całej UE IIF są wykorzystywane nie tylko do wspierania przedsiębiorstw, ale także w celu rewitalizacji obszarów miejskich, wspierania efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Najbardziej popularna pod względem ilościowym i wartościowym jest realizacja IIF dla rozwoju sektora MŚP. Przedsiębiorcy mogą korzystać ze wsparcia w formie pożyczek, poręczeń czy zasilania kapitałowego. W Polsce, w ramach 16 regionalnych Programów Operacyjnych, IIF są wdrażane przez wykorzystanie instytucji Funduszu Powierniczego (7 województw) lub bezpośrednie wspieranie pośredników finansowych przez instytucje nimi zarządzające. Bardzo popularną formą wspierania przedsiębiorstw jest Inicjatywa JEREMIE. Jej realizacja prowadzi nie tylko do wymiernego finansowania przedsiębiorstw, ale również do powstania lokalnych rynków finansowych, z coraz większym znaczeniem instytucji pełniących rolę pośredników wspierających przedsiębiorstwa.
EN
Financial engineering instruments (FEIs) are a way of using Structural Funds to deliver cohesion policy objectives, in addition to grants, and are a part of the strategy aiming at promoting long-term sustainable growth in the European regions. FEIs were already used to deliver ERDF in some MSs during 1994–1999 and became more widespread during 2007–2013, growing rapidly in variety, scope, and scale. As part of the decisional process, managing authorities must assess whether they want to implement the FEI operation through a holding fund or through a direct contribution from the operational programmes to a specific fund. FEIs can be implemented using various instruments like JEREMIE Initiative. In Poland, six regions support enterprises through Holding Fund in the form of loans, guarantees, and capital product. The idea of FEIs has initiated, not only in Poland, a new approach to supporting enterprises whose consequences are beginning to materialize in the form of transformations in local and regional financial markets.
Year
Volume
52
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-20
Contributors
References
  • Evaluation of Financial Engineering Measures in Structural Policies, Structural Policies Final Report, European Commission, April 1998.
  • Executive Summaries of Evaluations Studies on SME Access to Finance n EU Member States/Regions carried out by EIF in the Context of the JEREMIE Initiative from 2006 to 2008, European Investment Fund, 1 March 2009.
  • Financial Instruments: A Stock-taking Exercise in Preparation for the 2014–2020 Programming Period. Final Report, March 2013, Mazars LPP, February 2013.
  • Mackiewicz M., Przybyłowski M., Rybkowski A., Tamowicz P., Analiza w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w województwie małopolskim w okresie programowania 2014–2020, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Kraków 2014.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2017 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
  • Summary report on the progress made financing and implementing financial engineering instruments co-financed by Structural Funds, Programming period 2007–2013, Situation as at 31 December 2011, European Commission.
  • Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments co-financed by Structural Funds, Programming period 2007–2013, Situation as at 31 December 2012, European Commission, Regional and Urban Policy, September 2013.
  • Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No. 1083/2006, European Commission, September 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_1_151
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.