PL EN


2018 | 52 | 1 |
Article title

Zachowania konsumentów wobec nowych trendów konsumpcji – wyniki badań

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne konsumpcji polskich gospodarstw domowych sprzyjają pojawieniu się nowych trendów w zachowaniach konsumentów. W artykule podjęto próbę empirycznej weryfikacji zainteresowania i akceptacji obecnych już na polskim rynku globalnych trendów konsumenckich. Badanie online przeprowadzono w 2017 r. na próbie 459 gospodarstw. Nowe zaobserwowane zjawiska w konsumpcji to jej wzrost i zmieniająca się struktura, ekologizacja, wirtualizacja, odpowiedzialna konsumpcja, współkonsumpcja, inteligentne („sprytne”) zakupy, etnocentryzm i inne.
EN
External and internal conditions of Polish households consumption are favorable the appearance of new trends in consumer behavior. The article is an empirical attempt on verification of interest and acceptance of global consumer trends actually present on the Polish market. The online survey was conducted in 2017 on a sample of 459 households. New observed phenomena is growth and changing structure in consumption, its greening, virtualization, responsible consumption, co-consumption, intelligent (“smart”) shopping, ethnocentrism and other.
Year
Volume
52
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-20
Contributors
References
 • Antonides G., Raaij W.F. van, Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.
 • Baran R., Marciniak B., Taranko T., Postawy konsumentów wobec marek pochodzenia polskiego i zagranicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 • Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Grzega U., Kieżel E., Trendy w zachowaniach konsumentów, [w:] M. Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, PWN, Warszawa 2017.
 • GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017, Warszawa 2017.
 • Kiełczewski D., Zmiany zachowań konsumenckich jako czynnik zrównoważonego rozwoju, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 5.
 • Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.
 • Łuczka-Bakuła W., Decyzje zakupu na rynku żywności a świadomość i zachowania proekologiczne konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 3.
 • Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Schiffman L.G., Kanuk L.L., Consumer Behavior, Pearson Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York 1994.
 • Sobczyk G., Zachowania konsumenckie w warunkach kryzysu (na przykładzie województwa lubelskiego), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria Ekonomia” 2013, nr 1.
 • Solomon M.R., Zachowania i zwyczaje konsumentów, One Press, Gliwice 2006.
 • Stasiuk K., Maison D., Psychologia konsumenta, PWN, Warszawa 2014.
 • Wolanin-Jarosz E., Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodowym – studium rynkowe Euroregionu Karpackiego, Difin, Warszawa 2015.
 • Zalega T., Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu, „Marketing i Rynek” 2013, nr 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_1_171
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.