PL EN


2018 | 52 | 1 |
Article title

Najkorzystniejsza oferta i wartość szacunkowa zamówienia publicznego a „rażąco niska cena” w systemie zamówień publicznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zamówienia publiczne to ważny instrument wydatkowania środków publicznych. Konieczność stosowania Prawa zamówień publicznych, które podlega licznym nowelizacjom, powoduje, że w toku postępowania o zamówienie publiczne mogą się pojawiać wątpliwości natury interpretacyjnej, a na linii zamawiający – wykonawcy mogą dochodzić do głosu sprzeczne interesy i napięcia. Artykuł ma na celu analizę przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i wybranych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie problematyki „rażąco niskiej ceny” i szacunkowej wartości zamówienia. Przytoczone przykłady orzeczeń KIO wskazują, że wykonawcy i zamawiający, biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne, nie mogą w swoich ofertach cenowych abstrahować od cen rynkowych.
EN
Public procurement are an important tool of public expenditures. Necessity of applying the rules of the often modified Public procurement law caused that during the tendering processes doubts of interpretation nature of relation: public procurement entity – suppliers may produce some conflicts. The aim of the paper is to analyze the Public procurement law regulations and some of verdicts of National Appeals Chamber in the area of “the extremely low price” proposed by contractors in relationship with prices offered by others suppliers and the value of public contract assessed by public entity in the public procurement procedure. Presented examples of National Appeals Chamber verdicts prove that the public procurement managers and contractors of public contract have not to forget about market price mechanisms.
Year
Volume
52
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-20
Contributors
References
 • Hlebowicz M., Czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, www.pl/dokumenty/raporty/Hlebowicz_Mariusz.pdf [dostęp: 10.10.2016].
 • „Informator Urzędu Zamówień Publicznych” 2014, luty–marzec.
 • Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Wydawnictwo Gebthner & S-ka, Warszawa 1994.
 • Niedziela H., Nowe podejście do zamówień publicznych, Warszawa 2011.
 • Oksińska M., Rażąco niska cena, www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/razaco-niska-cena [dostęp: 08.10.2016].
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014, poz. 915).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2016 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1020 z późn. zm.).
 • UZP, Kontrola udzielania zamówień publicznych. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia publicznego jako czynność poprzedzająca wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, „Informator Urzędu Zamówień Publicznych” 2011, nr 5.
 • UZP, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 r., Warszawa 2016 (czerwiec).
 • UZP, Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r., Warszawa 2017 (czerwiec).
 • Wyrok KIO z dnia 27 czerwca 2008 r., sygn. KIO/UZP 588/08.
 • Wyrok KIO z dnia 16 stycznia 2013 r.
 • Wyrok KIO z dnia 12 czerwca 2015 r., sygn. KIO 1132/15.
 • Wyrok KIO z dnia 23 grudnia 2015 r., sygn. KIO 2677/15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_1_181
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.