PL EN


2018 | 52 | 1 |
Article title

Walidacja Kwestionariusza Kultury Organizacyjnej Harrisona i Handy w warunkach polskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie zawiera opis i zestawienie wyników procedury walidacji Kwestionariusza Kultury Organizacyjnej Harrisona i Handy w warunkach polskich. Badania walidacyjne przeprowadzono na próbie N=320, natomiast normalizacyjne – na próbie N=1132. Artykuł zawiera podstawowe założenia dotyczące modelu kultury organizacyjnej i jej typów. Dalsze części obejmują rezultaty walidacji w zakresie trafności, rzetelności, mocy dyskryminacyjnej oraz wypracowania norm percentylowych. Uzyskane rezultaty posiadają zadowalające parametry psychometryczne względem sytuacji i warunków polskich organizacji.
EN
The publication contains description and results validation procedure of Harrison and Handy Organizational Culture Questionnaire to Polish conditions. Validation research were realized on sample N=320 while normalization on sample N=1133. First part of the article presents basic assumptions about organizational culture model and typology. Further parts of the publication contain a validation results, including accuracy, reliability, power of discrimination and normalization with creating percentile norms. The obtained results have appropriate psychometric parameters conditions of Polish organizations.
Year
Volume
52
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-20
Contributors
References
 • Boonstra J.J., Cultural Change and Leadership on Organizations. A Practical Guide to Successful Organizational Change, John Wiley & Sons, London 2013.
 • Brzyski P., Knurowski T., Tobiasz-Adamczyk B., Trafność i rzetelność kwestionariusza oceny ogólnego stanu zdrowia sf-20 w populacji osób w podeszłym wieku, „Przegląd Epidemiologiczny” 2003, nr 57.
 • Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Wolters Kluwers, Warszawa 2015.
 • Durniat K., Polish Adaptation of L. Rosenstiel and R. Boegel’s Organizational Climate Diagnosis Questionnaire, “Polish Journal of Applied Psychology” 2012, Vol. 10(1).
 • Furmanik M., Kultura organizacyjna w szkołach różnych krajów, „Zarządzanie Publiczne” 2012, nr 1(21).
 • Gąsiorowska A., Bajcar B., Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Nowe narzędzie diagnostyczne dla doradcy zawodowego, [w:] A. Grzechnik (red.), Testy w poradnictwie zawodowym, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006.
 • Handy Ch., Understanding organizations, Oxford University Press, New York 1983.
 • Harrison R., Understanding Your Organization’s Character, “Harvard Business Review” 1972, May–June.
 • Harrison R., Stokes H., Diagnosing Organizational Culture, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1992.
 • Jachnis A., Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa 2008.
 • Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Scott T., Mannion R., Davies H., Marshall M., The Quantitative Measurement of Organizational Culture in Health Care: A Review of the Available Instruments, “Health Services Research” 2003, Vol. 38(3), DOI: https://doi.org/10.1111/1475-6773.00154.
 • Stachowicz J., Machulik J., Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwach przemysłowych. Studium kształtowania się postaw i zachowań menedżerów w procesach restrukturyzacji, Polska Akademia Nauk oddział w Katowicach, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 2001.
 • Sułkowski Ł., Typologies of organizational culture – muli-dimentional classifications, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2013, nr 8, cz. 2.
 • Warszewska-Makuch M., Ocena ryzyka mobbingu w miejscu pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” 2012, nr 5.
 • Warszewska-Makuch M., Polska adaptacja kwestionariusza NAQ do pomiaru mobbingu, „Bezpieczeństwo Pracy” 2007, nr 12.
 • Witkowski S.A., Ilski S., Walidacja Kwestionariusza Ról Zespołowych: A Self-Perception Inwentory R.M. Belbina, „Przegląd Psychologiczny” 2000, nr 1.
 • Wudarzewski G., Measurement of organizational climate in contemporary organizations – adaptation, validation and verification of Haygroup’s OCE method, [w:] K. Łobos, A.O. Yermoshkina (eds.), SME in Poland and Ukraine. Prospect for future and functioning conditions, Difin, Warszawa 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_1_211
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.